3595_0426
3595_0426
kommunefakta
2017-12-16T16:02:00.000Z
no
Våler kommune

Kommunefakta

Våler - 0426 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 694 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 62 79
5-9 år 76 90
10-14 år 106 83
15-19 år 121 84
20-24 år 100 78
25-29 år 103 87
30-34 år 74 70
35-39 år 82 74
40-44 år 114 113
45-49 år 168 162
50-54 år 144 128
55-59 år 150 139
60-64 år 151 145
65-69 år 132 155
70-74 år 144 127
75-79 år 67 88
80-84 år 51 68
85-89 år 33 46
90-94 år 12 28
95-99 år 1 8
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 32 46 44 24 3 3 6 4 0 0
2017 28 45 41 26 3 4 5 5 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Våler (Hedm.)
Selveier 82.9
Andels- / aksjeeier 0.9
Leier 16.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Våler (Hedm.)
Jordbruk, skogbruk og fiske 152
Sekundærnæringer 391
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 411
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 94
Undervisning 132
Helse- og sosialtjenester 434
Personlig tjenesteyting 48

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 159000 337000 461000 269000
2006 165000 353000 475000 290000
2007 180000 382000 503000 307000
2008 195000 406000 548000 306000
2009 201000 407000 557000 331000
2010 209000 430000 578000 312000
2011 217000 459000 593000 317000
2012 226000 482000 629000 319000
2013 235000 498000 654000 335000
2014 245000 527000 662000 356000
2015 250000 529000 675000 350000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Våler (Hedm.)
Grunnskolenivå 1223
Videregående skole-nivå 1334
Universitets- og høgskolenivå kort 512
Universitets- og høgskolenivå lang 77
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 14

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Våler (Hedm.)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 22.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 13
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 25.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 1.2

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2009K4 6.9 5.8 8.2
2010K1 6.2 5.6 6.9
2010K2 6.2 6.3 6.1
2010K3 7.5 7.5 7.4
2010K4 7.6 6.5 8.9
2011K1 7.4 6.3 8.7
2011K2 6.6 5.2 8.4
2011K3 7 5.7 8.8
2011K4 6 5.4 6.8
2012K1 6.8 5.8 8.1
2012K2 6.9 6.6 7.4
2012K3 7.4 6.5 8.6
2012K4 6.7 5.9 7.8
2013K1 7.7 6.5 9.2
2013K2 6.5 4.9 8.5
2013K3 6.9 5.4 8.8
2013K4 6.4 5.1 8
2014K1 7.4 6.2 8.8
2014K2 6.5 5.8 7.3
2014K3 6.6 6 7.4
2014K4 5.4 4.1 7
2015K1 5.8 4.6 7
2015K2 5.5 4.2 6.9
2015K3 5.5 4.2 7
2015K4 5.6 4.7 6.6
2016K1 6.4 5.6 7.3
2016K2 6.6 4.3 9.3
2016K4 6.8 4.9 9.1
2017K1 7.1 5.1 9.4
2017K2 6.4 4.8 8.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.1 5.9 19.4 35.4 2.8 2 4 1.8
2008 8.7 6.8 19.7 38.5 2.6 1.7 4.2 1.8
2009 8.9 6.9 19.6 36 2.9 2.2 5.7 1.6
2010 8.7 7 19.3 35.4 3.3 3 5.9 2
2011 9.4 6.2 19.4 35.7 2.7 3 5.5 1.8
2012 9.3 6.7 19.2 37.5 3.1 3.5 5.6 1.6
2013 9.5 6.6 17.7 36.2 2.6 3.7 5.8 1.7
2014 9.2 7.1 17.1 39.3 2.6 3.5 5.2 1.8
2015 8.6 7.1 16.6 36.5 3.1 3.3 6.3 1.8
2016 7.8 6.9 17.1 37.5 3.4 3 5.5 2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.