3595_1251
3595_1251
kommunefakta
2017-12-15T20:54:00.000Z
no
Vaksdal kommune

Kommunefakta

Vaksdal - 1251 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 122 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 126 111
5-9 år 131 126
10-14 år 114 110
15-19 år 128 132
20-24 år 133 119
25-29 år 115 107
30-34 år 134 122
35-39 år 127 113
40-44 år 128 115
45-49 år 125 114
50-54 år 141 126
55-59 år 148 135
60-64 år 149 121
65-69 år 109 99
70-74 år 103 104
75-79 år 76 78
80-84 år 56 70
85-89 år 31 71
90-94 år 20 36
95-99 år 3 16
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 10 12 77 15 51 0 17 3 0 0
2017 12 12 85 18 61 0 16 3 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vaksdal
Selveier 86.8
Andels- / aksjeeier 0.7
Leier 12.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vaksdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 37
Sekundærnæringer 512
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 547
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 133
Undervisning 127
Helse- og sosialtjenester 418
Personlig tjenesteyting 60

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 157000 341000 488000 289000
2006 165000 373000 510000 298000
2007 178000 404000 553000 298000
2008 193000 427000 588000 357000
2009 196000 452000 614000 350000
2010 205000 453000 634000 367000
2011 219000 489000 650000 381000
2012 233000 512000 679000 353000
2013 245000 524000 704000 378000
2014 258000 555000 722000 376000
2015 261000 566000 739000 374000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vaksdal
Grunnskolenivå 1111
Videregående skole-nivå 1477
Universitets- og høgskolenivå kort 562
Universitets- og høgskolenivå lang 119
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Vaksdal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 1.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 34.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 36
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 4.5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2009K4 7.3 5.6 9.5
2010K1 6.3 5.4 7.5
2010K2 5.6 5.1 6.1
2010K3 6.3 5.1 7.9
2010K4 6.9 5.5 8.9
2011K1 8.4 7.3 10
2011K2 7.8 6.7 9.3
2011K3 7 5.5 9.3
2011K4 7.4 5.3 10.4
2012K1 7.2 5.4 9.8
2012K2 6.3 4.5 8.9
2012K3 6.9 5.6 8.8
2012K4 7.3 5.9 9.3
2013K1 7.3 5.9 9.1
2013K2 6.5 5.3 8.2
2013K3 7.4 5.9 9.7
2013K4 6.9 5.3 9.2
2014K1 7.7 6.2 9.8
2014K2 7.9 5.7 11.1
2014K3 8.4 6.3 11.5
2014K4 7.6 5.2 10.9
2015K1 8.3 5.9 11.5
2015K2 7.6 5.3 10.7
2015K3 8.2 6.2 11.1
2015K4 7.8 6.2 10.1
2016K1 7.4 5.4 10.1
2016K2 7.1 5.3 9.6
2016K4 7.2 6.4 8.3
2017K1 7.5 6.3 9.3
2017K2 6.9 5.4 9.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.2 4.9 20.8 41.2 1.4 1.1 2.4 2.5
2008 7.5 6.5 21.1 42.5 1.3 1.3 2.3 2.7
2009 7.8 7.6 20.1 41.3 1.7 1.4 2 2.5
2010 7.5 7.6 19.6 40.3 2.6 1.3 2 2.9
2011 7.9 7.6 18.5 41.3 2.6 1.4 2.1 3
2012 7.5 7.5 18.2 42.3 2.6 1.2 1.9 2.7
2013 7.8 7.1 18 42.9 3 1.3 2.4 2.7
2014 8.6 7.5 16.2 41.3 3 1.2 1.8 3
2015 5.1 7.9 16.8 42.2 2.8 1.7 2.1 2.9
2016 5.3 8.1 16.7 40.5 3.9 1.7 2 2.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.