3595_1865
3595_1865
kommunefakta
2017-11-22T04:57:00.000Z
no
Vågan kommune

Kommunefakta

Vågan - 1865 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

9 569 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 225 247
5-9 år 256 262
10-14 år 299 284
15-19 år 337 298
20-24 år 309 269
25-29 år 288 268
30-34 år 296 281
35-39 år 311 256
40-44 år 307 302
45-49 år 367 326
50-54 år 316 272
55-59 år 291 287
60-64 år 338 356
65-69 år 302 272
70-74 år 244 234
75-79 år 136 158
80-84 år 97 108
85-89 år 61 92
90-94 år 18 57
95-99 år 1 14
100 år eller eldre 0 2

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 74 71 173 69 54 101 19 21 5 0
2017 80 78 189 69 65 106 27 14 3 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  111 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  91 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  73 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  16 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Vågan
Selveier 73.7
Andels- / aksjeeier 7.5
Leier 18.8

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Vågan
Jordbruk, skogbruk og fiske 257
Sekundærnæringer 945
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1656
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 230
Undervisning 410
Helse- og sosialtjenester 919
Personlig tjenesteyting 185

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 167000 368000 504000 271000
2006 172000 379000 522000 275000
2007 187000 415000 552000 295000
2008 202000 450000 596000 314000
2009 213000 458000 607000 312000
2010 221000 480000 624000 332000
2011 230000 514000 655000 337000
2012 239000 536000 684000 344000
2013 245000 546000 711000 345000
2014 255000 573000 727000 379000
2015 265000 579000 759000 384000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Vågan
Grunnskolenivå 2531
Videregående skole-nivå 2982
Universitets- og høgskolenivå kort 1596
Universitets- og høgskolenivå lang 344
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 52

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

2 219 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Vågan
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 18.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 7.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 9.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 20.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 24.6

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79 år

 • Kvinner

  83,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6.2 5.1 7.6
2010K2 6 4.7 7.5
2010K3 6.4 5.2 7.8
2010K4 7 5.7 8.6
2011K1 6.8 5.4 8.6
2011K2 6.3 5.5 7.3
2011K3 6.7 5.9 7.6
2011K4 6.1 5.1 7.5
2012K1 6.9 5.5 8.7
2012K2 6.6 5.1 8.5
2012K3 6.7 5.3 8.4
2012K4 6.6 5.2 8.1
2013K1 6.3 5.1 7.8
2013K2 6 4.5 7.9
2013K3 6.5 5.5 7.8
2013K4 6.4 5.3 7.7
2014K1 6.4 5.4 7.7
2014K2 5.7 4.4 7.2
2014K3 6.7 4.8 9
2014K4 7 5.1 9.4
2015K1 6.7 5.1 8.5
2015K2 5.9 4.4 7.5
2015K3 6.1 4.9 7.5
2015K4 5.9 4.5 7.6
2016K1 5.9 4.5 7.6
2016K2 5.8 4.3 7.6
2016K3 6.3 5.2 7.6
2016K4 6 4.8 7.3
2017K1 6.1 4.6 7.7
2017K2 5.8 4.1 7.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

5,8 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.7 8 22.4 33.1 3.9 2.2 6.7 3.5
2008 6.4 9.1 23.2 34.9 4 2 4.4 3.5
2009 7 8.5 22.5 32.1 4.5 2.2 4 5
2010 6.9 8 23 31 3.8 2.2 2.1 4.8
2011 8.3 8.9 23 32.6 5 2 1.9 4.6
2012 8.1 8.4 20.3 33.1 5.3 2.2 3.6 4.5
2013 6.8 9 19.4 34.5 6.4 2.2 3.4 4.2
2014 6.5 8.9 19.6 35.5 6.1 2.7 1.8 5.3
2015 6.8 8.5 19.3 33.6 4.6 4.1 2.2 5.4
2016 9.5 8.6 18.4 32.2 5.2 4.2 3.8 4.1

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  80 358 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.