3595_1865
3595_1865
kommunefakta
2018-02-21T17:46:00.000Z
no
Vågan kommune

Kommunefakta

Vågan - 1865 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 9 569 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 225 247
5-9 år 256 262
10-14 år 299 284
15-19 år 337 298
20-24 år 309 269
25-29 år 288 268
30-34 år 296 281
35-39 år 311 256
40-44 år 307 302
45-49 år 367 326
50-54 år 316 272
55-59 år 291 287
60-64 år 338 356
65-69 år 302 272
70-74 år 244 234
75-79 år 136 158
80-84 år 97 108
85-89 år 61 92
90-94 år 18 57
95-99 år 1 14
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 74 71 173 69 54 101 19 21 5 0
2017 80 78 189 69 65 106 27 14 3 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Vågan
Selveier 73.7
Andels- / aksjeeier 7.5
Leier 18.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Vågan
Jordbruk, skogbruk og fiske 257
Sekundærnæringer 945
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1656
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 230
Undervisning 410
Helse- og sosialtjenester 919
Personlig tjenesteyting 185

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 167000 368000 504000 271000
2006 172000 379000 522000 275000
2007 187000 415000 552000 295000
2008 202000 450000 596000 314000
2009 213000 458000 607000 312000
2010 221000 480000 624000 332000
2011 230000 514000 655000 337000
2012 239000 536000 684000 344000
2013 245000 546000 711000 345000
2014 255000 573000 727000 379000
2015 265000 579000 759000 384000
2016 270000 593000 772000 409000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Vågan
Grunnskolenivå 2531
Videregående skole-nivå 2982
Universitets- og høgskolenivå kort 1596
Universitets- og høgskolenivå lang 344
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 52

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Vågan
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 18.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 7.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 9.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 20.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 24.6

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6 4.7 7.5
2010K3 6.4 5.2 7.8
2010K4 7 5.7 8.6
2011K1 6.8 5.4 8.6
2011K2 6.3 5.5 7.3
2011K3 6.7 5.9 7.6
2011K4 6.1 5.1 7.5
2012K1 6.9 5.5 8.7
2012K2 6.6 5.1 8.5
2012K3 6.7 5.3 8.4
2012K4 6.6 5.2 8.1
2013K1 6.3 5.1 7.8
2013K2 6 4.5 7.9
2013K3 6.5 5.5 7.8
2013K4 6.4 5.3 7.7
2014K1 6.4 5.4 7.7
2014K2 5.7 4.4 7.2
2014K3 6.7 4.8 9
2014K4 7 5.1 9.4
2015K1 6.7 5.1 8.5
2015K2 5.9 4.4 7.5
2015K3 6.1 4.9 7.5
2015K4 5.9 4.5 7.6
2016K1 5.9 4.5 7.6
2016K2 5.8 4.3 7.6
2016K3 6.3 5.2 7.6
2016K4 6 4.8 7.3
2017K1 6.1 4.6 7.7
2017K2 5.8 4.1 7.9
2017K3 6.7 4.7 9.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.7 8 22.4 33.1 3.9 2.2 6.7 3.5
2008 6.4 9.1 23.2 34.9 4 2 4.4 3.5
2009 7 8.5 22.5 32.1 4.5 2.2 4 5
2010 6.9 8 23 31 3.8 2.2 2.1 4.8
2011 8.3 8.9 23 32.6 5 2 1.9 4.6
2012 8.1 8.4 20.3 33.1 5.3 2.2 3.6 4.5
2013 6.8 9 19.4 34.5 6.4 2.2 3.4 4.2
2014 6.5 8.9 19.6 35.5 6.1 2.7 1.8 5.3
2015 6.8 8.5 19.3 33.6 4.6 4.1 2.2 5.4
2016 9.5 8.6 18.4 32.2 5.2 4.2 3.8 4.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.