3595_9999
3595_9999
kommunefakta
2017-11-20T08:21:00.000Z
no
Uoppgitt kommune

Kommunefakta

Uoppgitt - 9999 (Uoppgitt)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

0 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 0 0
5-9 år 0 0
10-14 år 0 0
15-19 år 0 0
20-24 år 0 0
25-29 år 0 0
30-34 år 0 0
35-39 år 0 0
40-44 år 0 0
45-49 år 0 0
50-54 år 0 0
55-59 år 0 0
60-64 år 0 0
65-69 år 0 0
70-74 år 0 0
75-79 år 0 0
80-84 år 0 0
85-89 år 0 0
90-94 år 0 0
95-99 år 0 0
100 år eller eldre 0 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  0 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  0 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  0 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  0 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Bolig

(Manglende data: Tall kan ikke vises for Beboere per husholdning, Tall kan ikke vises for Bor trangt)

Arbeid og utdanning

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Uoppgitt kommune
Grunnskolenivå 131
Videregående skole-nivå 77
Universitets- og høgskolenivå kort 90
Universitets- og høgskolenivå lang 30
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 4

Kultur

Helse

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 5.4 2.4 8.5
2010K2 0.5 1
2010K3 0.3 0.4 0.2
2010K4 0.2 0.2 0.3
2011K1 0.8 1.6
2011K2 0.3 0.6
2011K3 0.1 0.2
2011K4 0.2 0.3 0.1
2012K1 0.1 0.1 0.1
2012K2 0.4 0.3 0.5
2012K3 0 0 0.1
2012K4 0.4 0.1 0.7
2013K1 0 0
2013K2 0.3 0.6
2013K3 0.4 0.7
2013K4 0.1 0.3
2014K1 0.1 0.1
2014K2 0 0.1
2014K3
2014K4
2015K1 0 0 0
2015K2 0 0 0
2015K3 0 0 0
2015K4 0 0 0
2016K1 0 0 0
2016K2 0 0 0
2016K3 0 0 0
2016K4 0 0 0
2017K1 0 0 0
2017K2 0 0 0

Bruk av fastlege

 • Fastlegeårsverk

  0 per 10 000 innbygger [per 2016]

  Fastlegeårsverk i kommunehelsetjenesten. Inkluderer årsverk for diagnose, behandling og re-/habilitering. Kilden til tallet.

(Manglende data: Tall kan ikke vises for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Kommunens økonomi

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.