3595_1233
3595_1233
kommunefakta
2018-02-19T19:18:00.000Z
no
Ulvik kommune

Kommunefakta

Ulvik - 1233 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 122 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 33 35
5-9 år 27 31
10-14 år 31 29
15-19 år 38 28
20-24 år 43 37
25-29 år 30 29
30-34 år 22 27
35-39 år 34 21
40-44 år 28 37
45-49 år 44 33
50-54 år 39 43
55-59 år 35 34
60-64 år 35 38
65-69 år 39 25
70-74 år 39 41
75-79 år 28 24
80-84 år 15 10
85-89 år 9 16
90-94 år 6 12
95-99 år 1 3
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 4 13 8 25 0 3 0 0 0 0
2017 3 11 9 23 0 3 7 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ulvik
Selveier 76.8
Andels- / aksjeeier 0
Leier 23.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ulvik
Jordbruk, skogbruk og fiske 52
Sekundærnæringer 85
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 160
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 42
Undervisning 67
Helse- og sosialtjenester 114
Personlig tjenesteyting 18

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 163000 347000 481000 294000
2006 172000 377000 514000 301000
2007 181000 407000 558000 336000
2008 198000 433000 597000 320000
2009 201000 441000 599000 322000
2010 215000 461000 633000 315000
2011 226000 501000 664000 322000
2012 233000 518000 677000 337000
2013 244000 533000 723000 335000
2014 265000 529000 723000 355000
2015 257000 569000 742000 346000
2016 270000 561000 750000 379000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ulvik
Grunnskolenivå 214
Videregående skole-nivå 426
Universitets- og høgskolenivå kort 196
Universitets- og høgskolenivå lang 67
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 5

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Ulvik
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 19.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 27.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4 4.3 3.7
2010K3 6 5.9 6
2010K4 6.5 6 7
2011K1 4.9 4.4 5.5
2011K2 4.6 3.8 5.6
2011K3 5.4 4.6 6.4
2011K4 5.2 5.2 5.1
2012K1 5.5 4.7 6.4
2012K2 5.8 5 6.7
2012K3 6.4 5 8.1
2012K4 4.1 2.6 5.9
2013K1 6 4.5 7.8
2013K2 4.5 2.2 7.1
2013K3 4.5 3.3 5.9
2013K4 4 3 5.2
2014K1 5.4 3.6 7.3
2014K2 4.6 4.8 4.4
2014K3 4.7 6.3 2.8
2014K4 4.6 5.2 3.9
2015K1 4.6 4.8 4.3
2015K2 3.1 2.9 3.5
2015K3 4 2.9 5.2
2015K4 5.7 3.9 7.7
2016K1 5.3 5.4 5.2
2016K2 5.1 5.5 4.6
2016K3 6.2 6.3 6
2016K4 6 5.6 6.5
2017K1 7.1 6.4 8
2017K2 6.7 5.8 7.6
2017K3 5.4 4.8 6.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 13.4 7.1 16.8 28.7 1.8 0.3 3.4 4.2
2008 13.6 7 18 29.7 1.8 0.3 3.6 5.7
2009 13.7 6.2 19.1 29 2.5 0.4 3 4.4
2010 13.2 6.9 18.9 29.1 1 0.4 3.6 5.7
2011 13.4 6.9 17.8 29 1.1 0.4 3.4 6
2012 13.4 7.5 18.8 31.7 1 0.4 3.7 6.3
2013 14.3 6.9 18.1 30.9 1.2 0.7 3.2 4.7
2014 14.3 7 17.3 30.7 1.6 0.6 3.1 4.5
2015 14.4 7.2 18.4 28.2 2.2 0.7 3.3 4.4
2016 14.5 6.7 16.9 29.3 3 0.7 2.6 4.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.