3595_1231
3595_1231
kommunefakta
2018-02-20T00:32:00.000Z
no
Ullensvang kommune

Kommunefakta

Ullensvang - 1231 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 369 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 77 81
5-9 år 104 92
10-14 år 107 94
15-19 år 117 110
20-24 år 104 101
25-29 år 75 70
30-34 år 88 82
35-39 år 81 99
40-44 år 123 108
45-49 år 113 106
50-54 år 120 123
55-59 år 121 105
60-64 år 93 97
65-69 år 114 90
70-74 år 95 105
75-79 år 75 86
80-84 år 46 41
85-89 år 31 47
90-94 år 9 30
95-99 år 6 9
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 9 11 74 28 30 11 21 23 0 0
2017 11 13 66 32 23 10 22 25 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ullensvang
Selveier 80
Andels- / aksjeeier 0
Leier 20

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ullensvang
Jordbruk, skogbruk og fiske 102
Sekundærnæringer 476
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 480
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 72
Undervisning 136
Helse- og sosialtjenester 322
Personlig tjenesteyting 42

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 158000 339000 490000 272000
2006 166000 365000 510000 278000
2007 183000 397000 557000 311000
2008 197000 435000 603000 347000
2009 209000 450000 610000 339000
2010 216000 451000 648000 333000
2011 227000 500000 661000 339000
2012 231000 519000 688000 375000
2013 249000 536000 731000 379000
2014 255000 562000 760000 401000
2015 253000 578000 773000 401000
2016 260000 578000 802000 442000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ullensvang
Grunnskolenivå 591
Videregående skole-nivå 1401
Universitets- og høgskolenivå kort 575
Universitets- og høgskolenivå lang 127
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Ullensvang
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 22.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 9.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 14.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 30.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 1.1

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.1 3.6 4.7
2010K3 4.5 3.7 5.4
2010K4 4.3 3.2 5.6
2011K1 4.4 3 6.2
2011K2 3.9 2.9 5.1
2011K3 4.4 3.6 5.4
2011K4 4.4 4.2 4.5
2012K1 4.8 4.2 5.5
2012K2 4.3 3.4 5.4
2012K3 3.8 2.7 5
2012K4 3.7 3 4.5
2013K1 4.1 3.2 5.2
2013K2 4.3 2.9 6
2013K3 4.1 2.5 5.9
2013K4 4.3 2.8 6
2014K1 4.2 3.1 5.6
2014K2 4.5 3.9 5.3
2014K3 5.5 4.5 6.8
2014K4 4.4 3.1 6
2015K1 4.5 3.5 5.6
2015K2 4.3 3 5.7
2015K3 4.3 3.4 5.2
2015K4 5 3.4 6.8
2016K1 4.8 3.5 6.2
2016K2 4.5 3.2 5.7
2016K3 5.1 3.6 6.6
2016K4 5.4 4.2 6.8
2017K1 5.2 4.2 6.3
2017K2 4.7 5.1 4.2
2017K3 4.7 4.6 4.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.3 7.8 24.2 34.4 1.8 1 2.5 2.3
2008 8.8 7.8 23 33.7 2.2 1 2.8 2.4
2009 7.9 8.1 22.7 32.8 2.6 1.1 2.5 2.4
2010 8 8 23.3 32.4 2.9 1.4 3 2.6
2011 7.8 8.3 22.4 31.3 3 0.8 2.5 2.7
2012 7.7 8.8 21.4 34 3 0.7 1.5 2.7
2013 8 8.8 20 33.1 3.4 0.6 1.3 2.6
2014 7.7 9.9 19.6 33.9 3.8 0.8 1.6 2.7
2015 7.8 9.3 19.6 32.5 3.7 1.1 1.4 2.2
2016 7.4 9.9 20.4 31.7 4.2 1 1.5 2.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.