3595_0235
3595_0235
kommunefakta
2018-02-20T00:45:00.000Z
no
Ullensaker kommune

Kommunefakta

Ullensaker - 0235 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 36 196 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1087 1108
5-9 år 1275 1285
10-14 år 1228 1221
15-19 år 1151 1055
20-24 år 1110 941
25-29 år 1186 1140
30-34 år 1288 1250
35-39 år 1246 1268
40-44 år 1506 1401
45-49 år 1529 1384
50-54 år 1289 1096
55-59 år 926 870
60-64 år 793 784
65-69 år 726 796
70-74 år 595 721
75-79 år 389 446
80-84 år 251 312
85-89 år 117 184
90-94 år 46 79
95-99 år 4 17
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 510 414 899 133 84 103 232 412 608 320
2017 516 468 1017 134 110 137 251 455 648 317

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ullensaker
Selveier 76.2
Andels- / aksjeeier 6.6
Leier 17.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ullensaker
Jordbruk, skogbruk og fiske 165
Sekundærnæringer 2315
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 9422
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1597
Undervisning 994
Helse- og sosialtjenester 2621
Personlig tjenesteyting 560

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 205000 420000 534000 298000
2006 215000 441000 563000 306000
2007 231000 474000 603000 329000
2008 248000 511000 655000 349000
2009 250000 513000 657000 350000
2010 255000 525000 670000 356000
2011 267000 552000 690000 366000
2012 274000 574000 724000 378000
2013 285000 595000 748000 391000
2014 293000 615000 769000 398000
2015 299000 625000 785000 409000
2016 305000 635000 797000 413000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ullensaker
Grunnskolenivå 8218
Videregående skole-nivå 10919
Universitets- og høgskolenivå kort 5528
Universitets- og høgskolenivå lang 1713
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 181

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Ullensaker
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 16.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 39.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 10.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 7.3

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.3 4.7 8.2
2010K3 7.2 5.2 9.7
2010K4 7.2 5.3 9.5
2011K1 7.1 5.4 9.3
2011K2 6.6 4.9 8.7
2011K3 7.2 5.6 9.2
2011K4 6.1 4.3 8.3
2012K1 6.2 4.5 8.3
2012K2 5.8 4.2 7.7
2012K3 6.4 4.8 8.5
2012K4 6.6 4.7 8.9
2013K1 6.5 4.8 8.5
2013K2 5.9 4.4 7.8
2013K3 6.1 4.9 7.7
2013K4 6.3 4.7 8.4
2014K1 6.5 4.7 8.8
2014K2 6 4.2 8.1
2014K3 6.3 4.8 8.3
2014K4 6 4.6 7.7
2015K1 6 4.6 7.7
2015K2 5.6 4.2 7.3
2015K3 5.9 4.6 7.4
2015K4 5.8 4.3 7.7
2016K1 5.5 4 7.3
2016K2 5.3 4 6.9
2016K3 5.9 4.5 7.6
2016K4 5.8 4.5 7.3
2017K1 6.2 4.7 7.9
2017K2 5.7 4.4 7.3
2017K3 6 4.8 7.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.2 16.4 22.8 26.4 3.5 2.4 7 3.9
2008 5.9 16.1 23.3 27.8 3 2.4 7.3 3.8
2009 5 17.3 22.2 26.1 3.8 2.5 7.3 4.2
2010 4.5 18.5 22.8 26.2 4 2.8 7.4 3.8
2011 5.1 18.5 22.8 26.9 3.9 2.7 6.8 3.8
2012 5.6 16.7 23.2 28.5 3.6 2.5 6.6 4
2013 5.8 16.7 23.3 28.1 3.4 2.5 6.4 3.9
2014 6 16.8 23.3 28.8 3.5 2.9 6.2 4
2015 5.6 16 24 27.1 4.1 3 6.3 4.3
2016 5.7 15.3 23.6 27.7 4.2 2.7 6.4 4.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.