3595_1223
3595_1223
kommunefakta
2018-02-21T17:44:00.000Z
no
Tysnes kommune

Kommunefakta

Tysnes - 1223 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 845 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 78 77
5-9 år 72 77
10-14 år 61 88
15-19 år 92 86
20-24 år 108 94
25-29 år 88 67
30-34 år 67 68
35-39 år 86 69
40-44 år 75 68
45-49 år 83 82
50-54 år 105 86
55-59 år 87 77
60-64 år 94 106
65-69 år 122 108
70-74 år 88 68
75-79 år 59 52
80-84 år 38 68
85-89 år 21 41
90-94 år 10 22
95-99 år 3 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 4 31 18 16 10 0 12 0 0 0
2017 5 25 17 17 17 0 12 0 0 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Tysnes
Selveier 84.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 15.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Tysnes
Jordbruk, skogbruk og fiske 134
Sekundærnæringer 372
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 366
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 52
Undervisning 95
Helse- og sosialtjenester 295
Personlig tjenesteyting 27

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 158000 317000 517000 277000
2006 166000 344000 541000 305000
2007 176000 373000 602000 300000
2008 195000 424000 641000 350000
2009 202000 429000 651000 371000
2010 209000 430000 675000 367000
2011 218000 459000 695000 400000
2012 230000 491000 706000 367000
2013 244000 504000 752000 378000
2014 245000 539000 774000 391000
2015 268000 548000 793000 407000
2016 266000 562000 794000 449000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Tysnes
Grunnskolenivå 657
Videregående skole-nivå 1062
Universitets- og høgskolenivå kort 444
Universitets- og høgskolenivå lang 71
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 14

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Tysnes
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 31.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 20.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.3 2.5 6.8
2010K3 4.6 3.6 6
2010K4 4.5 3.8 5.7
2011K1 5.2 4.3 6.6
2011K2 4.6 4 5.5
2011K3 5 4.2 6.2
2011K4 4.9 4.2 6
2012K1 6 5 7.3
2012K2 4.7 3.8 5.9
2012K3 5.3 4.4 6.6
2012K4 5.5 4.5 6.8
2013K1 5.8 4.3 7.9
2013K2 5.5 3.5 8.3
2013K3 5.6 4.2 7.6
2013K4 5.4 3.8 7.5
2014K1 6.4 4.6 8.9
2014K2 6.6 3.9 10.4
2014K3 6.1 4.3 8.7
2014K4 5.9 4.5 8
2015K1 5.7 4.3 7.7
2015K2 6.1 4.3 8.6
2015K3 6.1 4.9 7.8
2015K4 6.6 4.9 9.1
2016K1 5.9 4.2 8.2
2016K2 5.8 4.7 7.2
2016K3 6.4 5.3 7.8
2016K4 5.9 4.9 7.2
2017K1 6.2 5.1 7.6
2017K2 6 5.1 7.2
2017K3 6 5.1 7.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.6 7.3 24 37.8 0.8 1.4 3 2.2
2008 8.3 7.3 23.9 39.1 0.8 1.5 2.8 2.2
2009 8.5 7.3 23 37.7 0.9 1.8 3.2 2
2010 7.6 6.9 22.6 37.7 1.1 2.4 5 1.9
2011 8 6.8 22.9 37.6 1.2 2.1 3 1.9
2012 8.7 8.2 21.5 40.6 1.2 1.9 3.2 1.8
2013 8.3 8.9 19.9 40.2 1.1 2 2.3 1.9
2014 8.3 9.3 19.5 42.6 1.6 1.9 2.9 2.1
2015 8.9 9.7 18.8 39 2.5 3 2.2 2.1
2016 8.4 10.4 17.8 38.4 3.6 2.6 4.3 2.1

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.