3595_0437
3595_0437
kommunefakta
2018-02-20T00:28:00.000Z
no
Tynset kommune

Kommunefakta

Tynset - 0437 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 616 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 126 129
5-9 år 177 162
10-14 år 192 173
15-19 år 188 227
20-24 år 194 148
25-29 år 145 148
30-34 år 162 155
35-39 år 145 131
40-44 år 156 178
45-49 år 197 200
50-54 år 188 174
55-59 år 181 207
60-64 år 213 203
65-69 år 172 148
70-74 år 139 140
75-79 år 89 102
80-84 år 58 79
85-89 år 39 71
90-94 år 10 28
95-99 år 2 6
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 16 93 119 17 34 68 6 0 0 3
2017 16 91 125 17 45 77 5 4 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Tynset
Selveier 77.3
Andels- / aksjeeier 2.4
Leier 20.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Tynset
Jordbruk, skogbruk og fiske 184
Sekundærnæringer 514
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 935
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 143
Undervisning 247
Helse- og sosialtjenester 739
Personlig tjenesteyting 99

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 168000 364000 481000 273000
2006 173000 377000 500000 268000
2007 188000 417000 541000 309000
2008 203000 456000 589000 327000
2009 210000 460000 597000 339000
2010 219000 470000 625000 332000
2011 224000 505000 650000 338000
2012 237000 535000 664000 366000
2013 248000 569000 700000 365000
2014 254000 578000 712000 380000
2015 260000 588000 727000 390000
2016 269000 596000 746000 417000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Tynset
Grunnskolenivå 1107
Videregående skole-nivå 2049
Universitets- og høgskolenivå kort 1000
Universitets- og høgskolenivå lang 261
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 43

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Tynset
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 1.2
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 18.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 17.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 11.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 18.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 16.3

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.4 4 6.8
2010K3 6.5 5.5 7.5
2010K4 6.2 4.7 7.8
2011K1 6.3 4.4 8.3
2011K2 5.5 3.8 7.3
2011K3 6.2 4.9 7.5
2011K4 5.6 4.3 7
2012K1 5.6 4.6 6.7
2012K2 4.9 3.6 6.2
2012K3 5.2 4.4 6
2012K4 5.1 4.2 6.1
2013K1 5.1 4 6.2
2013K2 4.6 3.7 5.4
2013K3 4.7 3.6 5.8
2013K4 3.8 2.8 4.9
2014K1 4.8 3.3 6.2
2014K2 4.3 3.4 5.3
2014K3 4.7 3.8 5.6
2014K4 4 3.4 4.7
2015K1 5.2 3.9 6.5
2015K2 4.3 2.8 6
2015K3 4.1 2.7 5.4
2015K4 4.4 2.5 6.4
2016K1 4.6 3 6.1
2016K2 4.1 2.8 5.4
2016K3 4.6 3.9 5.3
2016K4 4.3 3.5 5.1
2017K1 4.6 3.9 5.2
2017K2 4.2 2.9 5.4
2017K3 4.2 2.7 5.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.7 8.9 21.8 33.5 4 2.4 4.9 2.9
2008 6.8 9.1 21.4 34.3 3.4 2.7 5.2 3.3
2009 6.7 8.8 21.1 33.8 3.4 2.9 4.7 3.4
2010 6.2 9.1 19.6 32.4 4.6 1.3 4.2 3.2
2011 6.6 8.9 19.5 32.5 5.4 1.4 4.6 2.8
2012 6.1 9.6 19.3 33.4 6 1.2 4.4 3.2
2013 5.6 9.6 18.5 33.2 5.6 1 4.7 2.8
2014 5.7 10.5 17.8 33 5.7 1.1 4.7 2.6
2015 6.2 9.6 17.6 31 5.7 1.3 4.9 2.7
2016 6 9.3 17.8 32.2 5.8 1.2 4.8 2.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.