3595_0428
3595_0428
kommunefakta
2018-02-20T00:40:00.000Z
no
Trysil kommune

Kommunefakta

Trysil - 0428 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 551 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 140 119
5-9 år 170 161
10-14 år 168 154
15-19 år 170 175
20-24 år 205 165
25-29 år 164 161
30-34 år 179 152
35-39 år 172 154
40-44 år 190 225
45-49 år 266 217
50-54 år 272 229
55-59 år 227 250
60-64 år 201 213
65-69 år 254 236
70-74 år 219 198
75-79 år 149 136
80-84 år 104 108
85-89 år 69 95
90-94 år 16 43
95-99 år 5 15
100 år eller eldre 0 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 172 17 56 29 56 6 6 27 0 0
2017 180 17 57 23 60 6 9 27 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Trysil
Selveier 82.5
Andels- / aksjeeier 1.6
Leier 15.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Trysil
Jordbruk, skogbruk og fiske 152
Sekundærnæringer 534
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1009
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 156
Undervisning 226
Helse- og sosialtjenester 719
Personlig tjenesteyting 208

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 154000 319000 454000 271000
2006 164000 339000 484000 281000
2007 178000 371000 518000 300000
2008 195000 401000 551000 328000
2009 199000 411000 560000 320000
2010 208000 436000 583000 328000
2011 217000 456000 590000 351000
2012 225000 466000 610000 350000
2013 233000 493000 630000 364000
2014 241000 513000 637000 363000
2015 246000 522000 666000 382000
2016 252000 531000 678000 369000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Trysil
Grunnskolenivå 1986
Videregående skole-nivå 2342
Universitets- og høgskolenivå kort 901
Universitets- og høgskolenivå lang 191
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 49

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Trysil
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.3
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 17.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 8.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 36.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 7.3

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.6 4.4 7.1
2010K3 6.5 5.4 7.8
2010K4 6.3 5.7 7.1
2011K1 6.4 6 6.9
2011K2 5.5 5.2 5.9
2011K3 5.2 4.4 6.3
2011K4 5.6 5.3 6
2012K1 6 4.8 7.6
2012K2 5.4 3.6 7.8
2012K3 5.7 4.3 7.5
2012K4 5.6 4.6 6.9
2013K1 5.5 4.7 6.5
2013K2 5 4.7 5.5
2013K3 5.6 4.6 6.8
2013K4 5.5 4.9 6.3
2014K1 5.8 5.3 6.4
2014K2 5.2 4.6 6
2014K3 5 3.6 6.8
2014K4 4.6 3.4 6.1
2015K1 4.8 3.3 6.5
2015K2 4.7 3 6.7
2015K3 5.1 3.6 6.8
2015K4 4.9 3.4 6.7
2016K1 4.6 3.4 6
2016K2 5.1 3.8 6.7
2016K3 5.4 4.8 6.1
2016K4 5.5 4.3 6.9
2017K1 5.4 4.3 6.7
2017K2 5.5 4.7 6.5
2017K3 5.2 4.5 6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8 6.1 16.9 38.7 2.9 1 4.5 2.9
2008 7.9 6.6 16.3 39.4 2.5 1.4 3.8 2.8
2009 8.1 6.8 16.1 40.5 2.6 1.4 3.6 2.6
2010 7.9 7.7 17.2 41.2 3 1.4 4.4 2
2011 7.1 7.7 15.6 41.1 3.1 1.4 5.4 2.2
2012 6.8 7.4 14.8 41.4 3.3 1.3 5.4 1.9
2013 6.5 6.9 14.2 40.6 3.2 1.4 5.9 2
2014 6.5 6.7 13.9 40.7 3.5 1.3 5.9 2.2
2015 6.2 6.9 14 40.1 3.5 1.3 6.4 2.4
2016 6.2 6.9 13.9 39.5 3.5 1.5 5.9 2.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.