3595_1928
3595_1928
kommunefakta
2018-02-21T17:59:00.000Z
no
Torsken kommune

Kommunefakta

Torsken - 1928 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 939 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 27 17
5-9 år 21 26
10-14 år 20 22
15-19 år 32 26
20-24 år 32 20
25-29 år 27 21
30-34 år 29 21
35-39 år 14 23
40-44 år 27 20
45-49 år 34 25
50-54 år 37 34
55-59 år 43 26
60-64 år 31 24
65-69 år 30 36
70-74 år 29 38
75-79 år 28 14
80-84 år 10 22
85-89 år 10 13
90-94 år 1 9
95-99 år 0 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 41 14 6 3 16 4 0 0 0
2017 3 48 13 6 5 17 5 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Torsken
Selveier 87.9
Andels- / aksjeeier 0
Leier 12.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Torsken
Jordbruk, skogbruk og fiske 57
Sekundærnæringer 127
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 63
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 22
Undervisning 47
Helse- og sosialtjenester 78
Personlig tjenesteyting 3

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 154000 318000 524000 291000
2006 173000 348000 570000 302000
2007 182000 387000 604000 326000
2008 194000 430000 666000 364000
2009 195000 424000 674000 352000
2010 204000 447000 689000 345000
2011 221000 442000 746000 295000
2012 229000 490000 678000 286000
2013 227000 488000 760000 286000
2014 233000 506000 789000 336000
2015 244000 514000 738000 357000
2016 251000 549000 766000 349000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Torsken
Grunnskolenivå 355
Videregående skole-nivå 283
Universitets- og høgskolenivå kort 94
Universitets- og høgskolenivå lang 14
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Torsken
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern -1.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 4.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 8.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 20.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 65.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket, Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6 4.8 7.4
2010K3 8 6.1 10.3
2010K4 6.8 8 5.6
2011K1 6.7 7.3 6.2
2011K2 7.2 8.7 5.6
2011K3 7.6 6.6 8.7
2011K4 8.3 6.8 10
2012K1 6.9 4.1 9.7
2012K2 7.5 4.3 11.2
2012K3 6 4.1 8.2
2012K4 7.6 5.6 9.8
2013K1 7.9 4.9 11.4
2013K2 6 2.6 9.9
2013K3 8 4.8 11.9
2013K4 5.8 3.9 8
2014K1 5.8 3.9 7.8
2014K2 5.3 3.7 7.2
2014K3 5 2.4 8.4
2014K4 4.2 2.9 5.7
2015K1 5.4 4.5 6.5
2015K2 5.2 3.8 7
2015K3 5.5 3.6 8
2015K4 5.4 3.5 7.8
2016K1 5.6 3.5 8.2
2016K2 6.9 3 11.9
2016K3 7.2 4.8 10.4
2016K4 5.3 4.6 6.1
2017K1 6.2 5.7 6.7
2017K2 7 6.4 7.8
2017K3 7.3 6.2 8.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007
2008
2009
2010
2011
2012 14.3 5.5 16.8 40.6 1.1 0.9 4.5 0.8
2013 13.8 6 17.1 39.4 1 0.7 4.5 0.5
2014 13.4 7.5 17.3 40.7 2.2 0.6 5.7 1
2015 11.9 6.2 16.9 35.2 5.5 1.1 5.3 1
2016 12.1 6.5 16.7 35.1 6.4 1.8 5.4 0.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.