3595_0704
3595_0704
kommunefakta
2018-02-18T01:53:00.000Z
no
Tønsberg kommune

Kommunefakta

Tønsberg - 0704 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 45 247 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1255 1220
5-9 år 1361 1285
10-14 år 1318 1223
15-19 år 1397 1310
20-24 år 1473 1430
25-29 år 1453 1468
30-34 år 1489 1391
35-39 år 1483 1499
40-44 år 1568 1509
45-49 år 1663 1608
50-54 år 1505 1566
55-59 år 1481 1493
60-64 år 1250 1345
65-69 år 1148 1237
70-74 år 939 1027
75-79 år 605 797
80-84 år 415 604
85-89 år 270 422
90-94 år 96 229
95-99 år 21 59
100 år eller eldre 1 9

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 350 466 770 172 85 160 115 432 99 208
2017 337 496 790 173 102 161 123 485 107 229

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Tønsberg
Selveier 71.2
Andels- / aksjeeier 11.7
Leier 17.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Tønsberg
Jordbruk, skogbruk og fiske 171
Sekundærnæringer 3482
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 7685
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1467
Undervisning 1811
Helse- og sosialtjenester 5262
Personlig tjenesteyting 795

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 177000 390000 527000 279000
2006 184000 409000 553000 290000
2007 200000 448000 594000 312000
2008 216000 480000 639000 332000
2009 220000 483000 644000 341000
2010 230000 500000 662000 350000
2011 240000 533000 699000 357000
2012 250000 559000 722000 365000
2013 259000 588000 751000 383000
2014 268000 602000 776000 389000
2015 274000 614000 798000 395000
2016 281000 621000 811000 402000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Tønsberg
Grunnskolenivå 8378
Videregående skole-nivå 12737
Universitets- og høgskolenivå kort 9505
Universitets- og høgskolenivå lang 3120
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 195

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Tønsberg
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 37.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 9.7

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.9 3.4 6.6
2010K3 5.5 4.2 7.1
2010K4 5.4 3.9 7.3
2011K1 5.7 4.2 7.4
2011K2 5.4 3.9 7.1
2011K3 5.4 4.2 6.9
2011K4 5.1 3.7 6.9
2012K1 5.4 3.8 7.2
2012K2 5.1 3.5 6.9
2012K3 5.4 4.2 6.9
2012K4 5.4 4 7.1
2013K1 5.6 4.1 7.4
2013K2 4.9 3.6 6.5
2013K3 5.2 3.8 7
2013K4 4.9 3.6 6.5
2014K1 5.2 3.7 7
2014K2 4.9 3.5 6.5
2014K3 5.2 3.8 6.9
2014K4 5.2 3.8 6.9
2015K1 5.4 3.9 7.1
2015K2 5 3.8 6.5
2015K3 5.2 3.8 6.8
2015K4 5.1 3.6 6.7
2016K1 5.4 3.8 7.1
2016K2 4.8 3.3 6.4
2016K3 5.3 3.8 6.9
2016K4 5.1 3.7 6.7
2017K1 5.1 3.6 6.7
2017K2 4.6 3.3 6.2
2017K3 4.9 3.6 6.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5 10.7 20.2 31.9 5.2 2.5 6.6 3.7
2008 5.4 12.1 20.5 32 5 2.5 5.6 3.8
2009 4.6 12.4 20 31.2 5.1 2.5 5.8 3.7
2010 6.7 12.8 17.4 32.7 5.7 3.1 5.6 2.8
2011 5.7 12.9 19.9 31.3 5.7 3.5 5.4 3.5
2012 5.3 12.7 19.4 34.3 5.2 4 4.9 3.5
2013 5.4 12 18.9 34.8 5.5 4 4.8 3.4
2014 5.2 12.1 18.6 36.1 5.6 3.9 4.9 3.2
2015 5.1 11.9 18.9 34.3 6 3.8 4.9 3.3
2016 5.1 11.8 19.1 33.6 6.5 3.9 4.9 3.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.