3595_0723
3595_0723
kommunefakta
2018-02-18T02:16:00.000Z
no
Tjøme kommune

Kommunefakta

Tjøme - 0723 (Vestfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 916 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 99 97
5-9 år 126 110
10-14 år 128 115
15-19 år 157 144
20-24 år 159 131
25-29 år 143 112
30-34 år 119 109
35-39 år 120 113
40-44 år 125 131
45-49 år 164 185
50-54 år 212 235
55-59 år 206 201
60-64 år 209 203
65-69 år 178 169
70-74 år 148 156
75-79 år 89 99
80-84 år 49 72
85-89 år 29 39
90-94 år 10 27
95-99 år 2 8
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 18 71 81 56 11 15 21 13 4 5
2017 18 46 81 56 10 17 22 11 0 5

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Tjøme (-2017)
Selveier 78.2
Andels- / aksjeeier 5.8
Leier 16

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Tjøme (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 19
Sekundærnæringer 405
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 852
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 213
Undervisning 194
Helse- og sosialtjenester 489
Personlig tjenesteyting 81

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 182000 400000 491000 288000
2006 192000 413000 517000 281000
2007 208000 447000 567000 319000
2008 221000 483000 598000 342000
2009 224000 488000 596000 352000
2010 229000 501000 626000 354000
2011 245000 525000 638000 367000
2012 258000 553000 674000 384000
2013 263000 585000 693000 362000
2014 275000 590000 712000 370000
2015 276000 603000 738000 369000
2016 278000 618000 745000 365000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Tjøme (-2017)
Grunnskolenivå 1021
Videregående skole-nivå 1778
Universitets- og høgskolenivå kort 966
Universitets- og høgskolenivå lang 309
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 37

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Tjøme (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 11
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 22.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 4.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 26.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 15.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 4.5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.7 4.3 7.4
2010K3 6 5 7.2
2010K4 5.9 5 7
2011K1 6.8 5.3 8.5
2011K2 5.4 3.9 7.2
2011K3 5.1 4 6.4
2011K4 4.3 3.5 5.2
2012K1 4.7 4.1 5.3
2012K2 4.5 3.4 5.7
2012K3 4.9 4.1 5.8
2012K4 5.5 4.7 6.4
2013K1 5.8 5.3 6.4
2013K2 5.3 4.6 6.1
2013K3 4.6 3.8 5.7
2013K4 4.9 4 5.9
2014K1 5.7 4.7 6.9
2014K2 5.1 3.5 7.2
2014K3 5.1 3.9 6.7
2014K4 5.2 4.3 6.3
2015K1 5.8 4.6 7.1
2015K2 5.1 4.1 6.3
2015K3 6.2 5 7.7
2015K4 5.6 4.7 6.7
2016K1 6.2 5.4 7.2
2016K2 5.3 4.1 6.7
2016K3 5.6 4.1 7.3
2016K4 5.2 4.4 6.2
2017K1 5.2 3.7 6.9
2017K2 5 3.3 6.9
2017K3 5.1 3.7 6.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.5 8.9 24.6 28.9 3.2 2.1 8.9 2.5
2008 6.7 9.1 23.4 31.3 3.9 1.9 9.5 2.3
2009 6.8 9 22.1 30.8 4.6 1.8 8.9 2.8
2010 7.2 9.3 21.6 31.8 4.4 1.7 9.1 2.2
2011 7.4 9.6 21.3 32.9 3.7 2 9.5 2.3
2012 7.6 9.6 20 37.1 3 2.1 8.6 2.2
2013 7.5 9 18.6 36.3 3.2 2.5 9 2.5
2014 8.8 9.2 17.6 38.3 3.9 1.6 9.2 2
2015 8.8 8.8 17.3 36.7 3.5 1.8 9 2.2
2016 8.5 9.1 16.9 36.6 4.5 1.8 8.8 2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.