3595_1852
3595_1852
kommunefakta
2018-02-20T00:21:00.000Z
no
Tjeldsund kommune

Kommunefakta

Tjeldsund - 1852 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 251 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 20 21
5-9 år 38 27
10-14 år 30 34
15-19 år 33 32
20-24 år 43 26
25-29 år 23 34
30-34 år 30 21
35-39 år 26 22
40-44 år 37 38
45-49 år 52 47
50-54 år 36 44
55-59 år 46 44
60-64 år 41 45
65-69 år 56 43
70-74 år 56 44
75-79 år 27 34
80-84 år 20 25
85-89 år 17 16
90-94 år 4 14
95-99 år 1 4
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 7 7 3 3 0 0 5 0 0 0
2017 7 9 3 4 0 0 5 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Tjeldsund
Selveier 86.5
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Tjeldsund
Jordbruk, skogbruk og fiske 18
Sekundærnæringer 56
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 159
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 113
Undervisning 47
Helse- og sosialtjenester 144
Personlig tjenesteyting 14

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 170000 344000 496000 272000
2006 170000 360000 514000 269000
2007 186000 386000 551000 299000
2008 205000 405000 589000 352000
2009 215000 419000 592000 356000
2010 225000 447000 624000 363000
2011 239000 473000 657000 376000
2012 247000 498000 669000 360000
2013 257000 521000 678000 358000
2014 263000 534000 694000 360000
2015 272000 542000 733000 356000
2016 273000 545000 737000 381000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Tjeldsund
Grunnskolenivå 354
Videregående skole-nivå 477
Universitets- og høgskolenivå kort 169
Universitets- og høgskolenivå lang 30
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Tjeldsund
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern -0.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 1.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 28
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 9.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 9.5

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 7.7 6.1 9.7
2010K3 8.6 8.3 9
2010K4 9.2 8.2 10.4
2011K1 9.1 7.4 11.1
2011K2 7.2 5.5 9.1
2011K3 8.1 6 10.8
2011K4 7.9 6.5 9.6
2012K1 7.3 6 9.1
2012K2 6.7 6.6 6.9
2012K3 8.3 8.5 8.1
2012K4 7.6 6.8 8.8
2013K1 8.9 7.3 10.9
2013K2 8.7 7.3 10.5
2013K3 9.1 9.6 8.5
2013K4 8.1 6.4 10
2014K1 7.1 6 8.6
2014K2 5.3 4.3 6.6
2014K3 5.3 4.4 6.5
2014K4 7.4 5.5 9.8
2015K1 7.5 6.4 8.9
2015K2 7.8 6.1 9.8
2015K3 8.8 7 10.8
2015K4 8.7 6.7 11
2016K1 8 6.3 9.9
2016K2 8.7 5.6 12.2
2016K3 11.2 9 13.7
2016K4 9 6.5 11.7
2017K1 7.3 6.4 8.3
2017K2 7.4 7.6 7.1
2017K3 9.2 9.8 8.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 14.4 8.3 17.6 30.5 0.6 0.4 7.6 3.8
2008 12.5 8.8 16.6 31.6 0.6 0.6 7.8 3.8
2009 14.8 7.7 16.5 31.6 1.5 0.5 5.4 3.3
2010 14 7.8 17.4 32.8 1.5 1.3 5.4 3.3
2011 13.5 7.5 17.1 33.1 1.1 1.4 4.3 3.1
2012 14.3 7.1 16.9 33.3 1.1 2.2 4.9 3.4
2013 13.7 7.1 15.7 33 1 3.8 4.8 3.4
2014 14.1 7.9 16 32.9 1 4.1 5.4 3.5
2015 15.1 7.4 16.2 30.2 0.9 3.8 5.4 3.7
2016 15.8 7.2 16.7 30.1 0.6 3.1 5.2 3.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.