3595_0826
3595_0826
kommunefakta
2018-02-20T00:46:00.000Z
no
Tinn kommune

Kommunefakta

Tinn - 0826 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 895 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 126 121
5-9 år 150 159
10-14 år 150 176
15-19 år 207 199
20-24 år 170 143
25-29 år 147 147
30-34 år 138 115
35-39 år 155 147
40-44 år 189 198
45-49 år 237 234
50-54 år 198 213
55-59 år 216 202
60-64 år 223 198
65-69 år 244 212
70-74 år 142 191
75-79 år 89 101
80-84 år 61 74
85-89 år 51 82
90-94 år 19 49
95-99 år 4 15
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 41 14 57 21 46 100 99 10 5 0
2017 37 13 60 22 21 103 105 10 3 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Tinn
Selveier 75
Andels- / aksjeeier 9.8
Leier 15.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Tinn
Jordbruk, skogbruk og fiske 67
Sekundærnæringer 815
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 843
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 136
Undervisning 212
Helse- og sosialtjenester 640
Personlig tjenesteyting 116

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 168000 370000 483000 270000
2006 179000 389000 509000 289000
2007 195000 417000 557000 301000
2008 207000 455000 599000 317000
2009 212000 465000 612000 322000
2010 219000 480000 637000 329000
2011 228000 506000 653000 342000
2012 242000 530000 667000 364000
2013 247000 554000 688000 362000
2014 255000 573000 720000 362000
2015 260000 592000 737000 380000
2016 270000 594000 750000 387000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Tinn
Grunnskolenivå 1427
Videregående skole-nivå 2360
Universitets- og høgskolenivå kort 842
Universitets- og høgskolenivå lang 176
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 32

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Tinn
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 7.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 22.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 16.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 12.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 3.9

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.6 4.8 6.5
2010K3 6.3 4.8 8
2010K4 6.7 5.6 7.8
2011K1 7.3 5.9 8.9
2011K2 6.6 5.4 7.8
2011K3 6.4 5.2 7.8
2011K4 5.7 4.1 7.4
2012K1 6.5 5.1 8.1
2012K2 5.9 5.2 6.7
2012K3 5.4 4.1 6.8
2012K4 5.5 4.8 6.3
2013K1 5.9 5.2 6.7
2013K2 4.9 4 6
2013K3 5.2 4.1 6.4
2013K4 4.4 4 4.9
2014K1 5.6 4.6 6.8
2014K2 5.1 4.3 6
2014K3 5.2 3.7 7
2014K4 6 4 8.4
2015K1 6.6 4.8 8.6
2015K2 5.5 4.4 6.8
2015K3 5.5 4.9 6.1
2015K4 4.8 4 5.7
2016K1 5 4.3 5.8
2016K2 4.8 3.9 5.9
2016K3 5.3 4.3 6.5
2016K4 5.8 4.8 7
2017K1 6 4.8 7.4
2017K2 6 4.8 7.3
2017K3 6.2 4.8 7.7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.4 9.7 16.8 29.8 2.5 1.4 4.8 5.5
2008 7.1 8.5 17.4 31.5 2.4 1.4 4.4 6
2009 6.2 7.8 17 28.5 2.7 1.4 4.4 5.2
2010 6.8 7.9 17.8 31 2.9 2.7 4.5 5.4
2011 6.6 7.9 18.1 30.2 2.9 3 4.9 6.1
2012 6.4 8.3 17 32.3 3.3 3.3 4.9 5.8
2013 6.7 8.8 16.7 30.7 3.5 3.2 5 5.5
2014 6.8 9.3 16.4 31 3.8 3.7 5.2 6
2015 6.3 8.1 16.2 31.1 4.3 3.5 4.9 5.5
2016 6 7.9 16.1 32.1 5 3.3 5 4.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.