3595_1121
3595_1121
kommunefakta
2017-11-18T12:48:00.000Z
no
Time kommune

Kommunefakta

Time - 1121 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

18 686 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 668 703
5-9 år 760 698
10-14 år 609 586
15-19 år 658 587
20-24 år 663 586
25-29 år 714 685
30-34 år 717 639
35-39 år 708 659
40-44 år 668 557
45-49 år 638 646
50-54 år 560 505
55-59 år 526 536
60-64 år 502 463
65-69 år 395 384
70-74 år 307 321
75-79 år 197 218
80-84 år 123 179
85-89 år 86 109
90-94 år 23 51
95-99 år 5 16
100 år eller eldre 0 1

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 36 204 360 108 63 60 43 36 7 7
2017 35 203 345 105 73 62 50 27 7 6

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  265 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  98 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  -81 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -23 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Time
Selveier 83.9
Andels- / aksjeeier 4.7
Leier 11.4

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Time
Jordbruk, skogbruk og fiske 415
Sekundærnæringer 2782
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3081
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 418
Undervisning 844
Helse- og sosialtjenester 1781
Personlig tjenesteyting 354

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 201000 410000 536000 287000
2006 212000 433000 563000 312000
2007 233000 475000 614000 337000
2008 260000 509000 666000 361000
2009 253000 520000 668000 362000
2010 262000 530000 685000 361000
2011 273000 563000 719000 369000
2012 288000 599000 747000 376000
2013 301000 623000 779000 403000
2014 311000 647000 805000 416000
2015 313000 656000 815000 427000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Time
Grunnskolenivå 3820
Videregående skole-nivå 5866
Universitets- og høgskolenivå kort 3199
Universitets- og høgskolenivå lang 1036
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 62

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 943 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Time
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 14.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 17.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 14
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 13.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 17.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 15.3

Kulturtilbud i kommunen

Religion

(Manglende data: Oppgave mangler for Medlemmer i Den norske kirke)

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,1 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 4.7 3.2 6.8
2010K2 4.7 3.3 6.6
2010K3 4.9 4.1 6.1
2010K4 5.2 3.9 6.7
2011K1 5.6 4.3 7.3
2011K2 5 3.7 6.8
2011K3 5 3.7 6.7
2011K4 4.2 2.9 5.9
2012K1 4.8 3.5 6.5
2012K2 4.3 3.2 5.8
2012K3 4.5 3.5 5.8
2012K4 4.6 3.4 6.4
2013K1 4.9 3.7 6.4
2013K2 4.4 3.3 6
2013K3 4.6 3.5 6.1
2013K4 4.5 3.2 6.3
2014K1 4.3 2.9 6.3
2014K2 4.4 2.9 6.4
2014K3 4.6 3.4 6.2
2014K4 4.8 3.5 6.5
2015K1 4.9 3.7 6.4
2015K2 4.4 3.1 6
2015K3 4.6 3.6 5.9
2015K4 4.7 3.6 6.2
2016K1 4.9 3.2 6.9
2016K2 4.2 2.8 5.9
2016K3 4.6 3.4 6
2016K4 4.7 3.6 6.2
2017K1 5 3.6 6.8
2017K2 4.6 3.3 6.2

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.8 13.8 26.8 26.3 3 2.9 5 4.3
2008 5.2 13.6 24.7 26.8 2.5 2.8 4 4.7
2009 5.2 15.1 25 28.3 2.8 2.7 4.4 4.3
2010 5.1 14.6 25.3 27.9 3.3 2.6 4.4 4.3
2011 5.6 15.3 24.3 27.5 3.1 2.6 5.4 4.2
2012 5.3 15.7 23.6 28.6 3.3 3.1 6.1 4
2013 6.3 15.9 22.6 28.7 3.3 2.9 4.5 3.9
2014 6.4 16 23 29.5 3.7 2.9 4.6 3.9
2015 5.6 15.9 22.6 27.7 3.9 3 4.5 3.8
2016 5.2 15.8 22.3 28.4 4 2.6 4.6 3.9

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  53 157 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.