3595_1134
3595_1134
kommunefakta
2018-02-20T00:39:00.000Z
no
Suldal kommune

Kommunefakta

Suldal - 1134 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 863 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 112 112
5-9 år 124 129
10-14 år 129 127
15-19 år 128 132
20-24 år 120 108
25-29 år 101 91
30-34 år 84 95
35-39 år 128 119
40-44 år 117 119
45-49 år 123 118
50-54 år 133 123
55-59 år 127 115
60-64 år 142 124
65-69 år 113 130
70-74 år 106 86
75-79 år 51 70
80-84 år 53 58
85-89 år 24 33
90-94 år 10 25
95-99 år 2 8
100 år eller eldre 0 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 5 46 24 44 29 35 17 4 0 0
2017 5 44 25 45 42 28 14 5 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Suldal
Selveier 81.9
Andels- / aksjeeier 0
Leier 18.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Suldal
Jordbruk, skogbruk og fiske 209
Sekundærnæringer 554
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 491
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 79
Undervisning 152
Helse- og sosialtjenester 429
Personlig tjenesteyting 60

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 171000 376000 507000 302000
2006 190000 391000 519000 315000
2007 199000 422000 568000 329000
2008 205000 446000 617000 314000
2009 218000 457000 625000 356000
2010 222000 485000 653000 358000
2011 233000 523000 680000 384000
2012 245000 541000 706000 417000
2013 256000 563000 755000 416000
2014 262000 588000 765000 404000
2015 284000 603000 775000 424000
2016 284000 591000 770000 426000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Suldal
Grunnskolenivå 766
Videregående skole-nivå 1483
Universitets- og høgskolenivå kort 605
Universitets- og høgskolenivå lang 141
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 16

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Suldal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 9.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 9.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 10.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 16.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 27.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 12.1

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 3.9 3.1 4.8
2010K3 4.4 3.8 5.3
2010K4 4.7 4.3 5.1
2011K1 4.4 4.1 4.9
2011K2 4.6 3.8 5.6
2011K3 5.5 5 6.1
2011K4 4.8 3.8 5.9
2012K1 4.7 3.4 6.2
2012K2 3.6 2.6 4.9
2012K3 3.6 2.4 5.2
2012K4 3.4 2 5.1
2013K1 3.6 2 5.5
2013K2 3.8 2.6 5.4
2013K3 3.8 2.5 5.4
2013K4 4 3 5.2
2014K1 4.1 3.7 4.5
2014K2 3.9 3.6 4.4
2014K3 4.3 3.8 5.1
2014K4 4.8 3.9 6.1
2015K1 5.3 3.9 6.9
2015K2 5.1 3.4 7.1
2015K3 5.3 3.6 7.4
2015K4 5.1 3.4 7
2016K1 5.2 3.9 6.6
2016K2 4.2 3.2 5.5
2016K3 4.6 3.4 6.1
2016K4 5.4 4.4 6.5
2017K1 5.3 4.3 6.5
2017K2 5.5 4.3 6.8
2017K3 5.4 4.9 6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9 7.4 18.3 30.4 1.7 0.7 3.3 7.5
2008 10.4 7.4 17.9 29.4 1.6 1.1 4.6 5.5
2009 12.1 7.5 19.3 30.5 1.9 0.9 1.3 4.9
2010 9.1 8 17.9 30.5 2.7 1.5 4.2 5
2011 9.6 8.2 17.7 29 4.9 1.7 4.2 5
2012 9.5 7.3 15.9 27.6 4.9 1.6 3.7 4.9
2013 8.3 8 16.1 28.5 3.4 2.1 4 4.9
2014 8.8 9.1 17.4 31.7 3 2.4 4.3 5.2
2015 7.7 8.7 17.4 29.7 3.1 2.3 4.2 4.9
2016 7.7 8.8 17.2 29.7 4.1 2.2 4.3 4.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.