3595_1531
3595_1531
kommunefakta
2018-02-18T02:08:00.000Z
no
Sula kommune

Kommunefakta

Sula - 1531 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 9 064 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 342 311
5-9 år 343 337
10-14 år 291 303
15-19 år 321 264
20-24 år 281 233
25-29 år 296 258
30-34 år 309 329
35-39 år 325 304
40-44 år 357 293
45-49 år 339 268
50-54 år 275 216
55-59 år 274 233
60-64 år 257 256
65-69 år 221 215
70-74 år 159 184
75-79 år 95 105
80-84 år 77 103
85-89 år 65 81
90-94 år 16 50
95-99 år 8 12
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 34 125 263 48 7 0 39 4 0 4
2017 34 140 256 49 16 0 40 4 0 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sula
Selveier 87.6
Andels- / aksjeeier 0.4
Leier 12

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sula
Jordbruk, skogbruk og fiske 88
Sekundærnæringer 1141
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1663
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 134
Undervisning 314
Helse- og sosialtjenester 1049
Personlig tjenesteyting 125

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 163000 355000 501000 276000
2006 176000 387000 532000 293000
2007 195000 421000 580000 307000
2008 210000 456000 622000 323000
2009 215000 469000 638000 337000
2010 219000 475000 657000 359000
2011 230000 505000 676000 370000
2012 248000 538000 701000 370000
2013 252000 552000 731000 389000
2014 270000 581000 754000 410000
2015 272000 586000 763000 410000
2016 276000 607000 773000 411000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sula
Grunnskolenivå 1940
Videregående skole-nivå 2849
Universitets- og høgskolenivå kort 1588
Universitets- og høgskolenivå lang 262
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 38

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sula
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 20.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 17.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 27.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 12.4

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.8 4.5 7.5
2010K3 6.1 4.9 7.7
2010K4 6 4.7 7.5
2011K1 6.4 5.2 7.9
2011K2 6.3 5.1 7.8
2011K3 6.1 4.9 7.6
2011K4 5.8 4.6 7.3
2012K1 6 4.5 8
2012K2 5.6 4 7.8
2012K3 5.5 4.4 6.9
2012K4 5.9 4.5 7.9
2013K1 6.3 4.6 8.6
2013K2 5.5 4.3 7.2
2013K3 5.9 5 7.1
2013K4 6.1 4.9 7.8
2014K1 6.2 4.9 7.9
2014K2 5.4 4.1 7.2
2014K3 5.6 4.5 7.2
2014K4 5.7 4.2 7.9
2015K1 6.5 4.5 9.1
2015K2 5.4 4.1 7.1
2015K3 5.9 4.9 7.2
2015K4 5.8 4.6 7.4
2016K1 5.9 4.7 7.5
2016K2 5.7 4.3 7.5
2016K3 5.2 4.1 6.7
2016K4 5.5 4.2 7.3
2017K1 6.1 4.7 7.9
2017K2 5.5 4.1 7.3
2017K3 5.6 4 7.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.8 12.5 24.7 33 1.6 2.4 4.3 2.2
2008 6.3 13.2 24.2 33.2 1.3 3.2 4.6 2.3
2009 5.8 15.1 23.8 31.4 1.3 3 4.1 2.2
2010 6.8 15.1 24.6 31.9 1.5 3 4.4 2.2
2011 6.8 15.9 23.8 31.3 1.4 3.3 4.4 2.3
2012 7.4 16.6 22.8 33.1 1.2 3.3 4.3 2.1
2013 6.8 16.1 22 31.6 1.1 3.2 4.6 2.4
2014 7.4 17.2 22.4 32.9 1.3 3 4.7 2.5
2015 6.7 17 22.1 30.9 1.4 3.5 4.7 2.7
2016 6.5 17.1 21.7 31.6 1.9 3.7 5 2.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.