3595_1939
3595_1939
kommunefakta
2018-02-25T08:37:00.000Z
no
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune

Kommunefakta

Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono - 1939 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 856 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 30 40
5-9 år 46 51
10-14 år 54 53
15-19 år 70 57
20-24 år 65 42
25-29 år 48 40
30-34 år 40 47
35-39 år 50 36
40-44 år 63 48
45-49 år 62 66
50-54 år 62 63
55-59 år 57 67
60-64 år 86 77
65-69 år 98 71
70-74 år 65 49
75-79 år 34 37
80-84 år 25 23
85-89 år 5 14
90-94 år 3 9
95-99 år 0 2
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 17 9 4 9 3 16 8 0 0 0
2017 21 12 5 11 5 15 9 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono
Selveier 84.5
Andels- / aksjeeier 0
Leier 15.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono
Jordbruk, skogbruk og fiske 41
Sekundærnæringer 167
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 204
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 100
Undervisning 86
Helse- og sosialtjenester 237
Personlig tjenesteyting 49

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 165000 350000 485000 292000
2006 177000 379000 507000 297000
2007 183000 406000 555000 327000
2008 212000 462000 593000 322000
2009 211000 477000 594000 339000
2010 216000 493000 649000 378000
2011 227000 507000 674000 387000
2012 235000 538000 715000 409000
2013 243000 535000 722000 386000
2014 252000 592000 744000 368000
2015 264000 588000 771000 402000
2016 266000 595000 828000 395000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono
Grunnskolenivå 591
Videregående skole-nivå 600
Universitets- og høgskolenivå kort 286
Universitets- og høgskolenivå lang 44
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 8

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 7.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 10.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 18.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 27.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 13.7

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 7 4.6 9.7
2010K3 7.2 5.8 8.9
2010K4 8.2 6.9 9.6
2011K1 7.6 7.5 7.8
2011K2 7 5.3 9
2011K3 7 5.5 8.8
2011K4 7.8 5.7 10.2
2012K1 8 6 10.2
2012K2 7.4 5.1 10
2012K3 8 5.6 11
2012K4 7.8 5.9 10.1
2013K1 7.6 5.8 9.8
2013K2 6 4 8.3
2013K3 7.3 6.1 8.6
2013K4 6 5.8 6.3
2014K1 6.7 5.5 8
2014K2 7.1 4.9 9.5
2014K3 7 4.1 10.3
2014K4 7 4 10.5
2015K1 7.1 3.8 10.7
2015K2 5.9 4.4 7.5
2015K3 5.6 5 6.3
2015K4 6.3 4.2 8.7
2016K1 6.8 4.8 8.8
2016K2 6.3 4.6 8.1
2016K3 5.7 4.4 7.2
2016K4 4.5 3.4 5.8
2017K1 4.9 4.2 5.7
2017K2 6 5.6 6.5
2017K3 6.2 5.1 7.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 11.7 7.2 22.2 31.9 2.9 1.4 2.7 2.8
2008 13 7.3 21.4 33.2 2.5 1.1 2.8 3.3
2009 12.9 7.3 21.3 33.2 2.4 1 2.7 3.2
2010 12.4 7 20.4 33.4 2.5 1.1 3.2 3.1
2011 12 6.6 19.2 33.7 2.7 1.1 2.7 3.4
2012 12.4 6.3 19.4 34.2 2.6 2.4 2.6 3.5
2013 13.4 6.5 19.5 32.6 3.5 2.9 2.1 3.8
2014 11.8 7.2 19.1 31.8 3.9 3.1 2.4 3.9
2015 11.1 7.2 19.1 32.9 5 2.8 2.6 4.1
2016 9.6 6.7 18.9 33 7.4 2.2 2.6 4.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.