3595_1526
3595_1526
kommunefakta
2018-02-19T19:19:00.000Z
no
Stordal kommune

Kommunefakta

Stordal - 1526 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 977 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 22 16
5-9 år 26 33
10-14 år 39 40
15-19 år 31 47
20-24 år 26 22
25-29 år 23 25
30-34 år 26 24
35-39 år 21 28
40-44 år 31 28
45-49 år 38 44
50-54 år 46 29
55-59 år 43 43
60-64 år 25 29
65-69 år 27 22
70-74 år 24 25
75-79 år 14 22
80-84 år 14 18
85-89 år 11 8
90-94 år 2 9
95-99 år 0 4
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 10 45 11 0 0 4 0 0 0
2017 3 8 45 15 0 0 5 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Stordal
Selveier 86.2
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Stordal
Jordbruk, skogbruk og fiske 27
Sekundærnæringer 154
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 135
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 27
Undervisning 32
Helse- og sosialtjenester 106
Personlig tjenesteyting 10

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 159000 336000 474000 272000
2006 177000 387000 494000 315000
2007 188000 442000 524000 309000
2008 205000 469000 546000 320000
2009 197000 450000 555000 273000
2010 206000 457000 584000 289000
2011 213000 487000 610000 280000
2012 220000 512000 621000 297000
2013 226000 513000 643000 405000
2014 226000 545000 649000 363000
2015 234000 601000 714000 384000
2016 250000 547000 749000 406000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Stordal
Grunnskolenivå 243
Videregående skole-nivå 377
Universitets- og høgskolenivå kort 129
Universitets- og høgskolenivå lang 38
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 2

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Stordal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 20.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 7.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 11.4
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 22.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0.1

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.5 2.4 7
2010K3 6.6 3.6 9.7
2010K4 4.8 3.1 6.6
2011K1 4.9 3.5 6.6
2011K2 4.7 4.7 4.7
2011K3 5.6 6 5.3
2011K4 5.2 3.9 6.7
2012K1 5.6 2.9 8.7
2012K2 7.2 4.5 10.1
2012K3 6.3 4.5 8.5
2012K4 6.3 3.6 9.3
2013K1 6.2 4.8 8
2013K2 6.5 6 7.1
2013K3 6.9 7.2 6.6
2013K4 7 5.7 8.6
2014K1 5.6 4.8 6.6
2014K2 7.2 6.8 7.6
2014K3 7.5 7.3 7.8
2014K4 5.9 5.9 5.8
2015K1 5.9 6.2 5.7
2015K2 5.9 6.8 4.9
2015K3 6 6.4 5.6
2015K4 5.5 5.4 5.7
2016K1 6.9 4.7 9.2
2016K2 6.3 4.6 8
2016K3 6.4 5.4 7.4
2016K4 5.9 3.9 8.1
2017K1 6 3.8 8.3
2017K2 5.2 4.3 6.1
2017K3 5.9 5.3 6.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.8 8.5 18.6 34.4 1.1 0.4 2.8 3.7
2008 8.7 8.1 18.4 33.9 1.2 0.6 2.6 3.4
2009 7.8 9.7 19.3 34.7 1.3 0.7 1.8 3.6
2010 8.7 9.4 20.2 32.8 1.3 1 2.2 3.5
2011 7.1 9.9 19.5 33.6 1 0.9 2.4 3.9
2012 6.5 10 18.5 34.6 1 0.8 3.5 4.2
2013 8.4 8.9 18.4 35.3 1 0.9 4.8 4
2014 8.2 8.1 17.6 35.2 0.9 0.6 5.1 4.5
2015 10.5 7.4 16 34.4 0.8 0.7 6.3 3.3
2016 9.4 6.7 15 35.5 1.1 0.5 5.9 3.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.