3595_0430
3595_0430
kommunefakta
2018-02-18T02:14:00.000Z
no
Stor-Elvdal kommune

Kommunefakta

Stor-Elvdal - 0430 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 503 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 37 54
5-9 år 53 55
10-14 år 64 60
15-19 år 68 75
20-24 år 67 70
25-29 år 71 63
30-34 år 63 56
35-39 år 67 56
40-44 år 81 72
45-49 år 85 82
50-54 år 96 82
55-59 år 116 100
60-64 år 91 85
65-69 år 108 88
70-74 år 75 75
75-79 år 75 72
80-84 år 44 46
85-89 år 20 25
90-94 år 13 15
95-99 år 3 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 8 0 27 24 78 8 3 5 0 0
2017 8 0 23 28 26 5 3 6 3 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Stor-Elvdal
Selveier 74
Andels- / aksjeeier 0.3
Leier 25.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Stor-Elvdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 86
Sekundærnæringer 188
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 279
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 87
Undervisning 151
Helse- og sosialtjenester 247
Personlig tjenesteyting 33

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 154000 342000 459000 279000
2006 157000 349000 478000 281000
2007 171000 377000 527000 293000
2008 186000 411000 560000 316000
2009 196000 419000 571000 307000
2010 199000 436000 581000 343000
2011 210000 464000 597000 351000
2012 214000 492000 624000 365000
2013 216000 493000 659000 359000
2014 226000 497000 678000 375000
2015 226000 509000 664000 397000
2016 247000 538000 691000 418000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Stor-Elvdal
Grunnskolenivå 755
Videregående skole-nivå 893
Universitets- og høgskolenivå kort 391
Universitets- og høgskolenivå lang 133
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Stor-Elvdal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 8.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 7.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 18.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 13.6

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,9 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.3 5 8
2010K3 6.8 5.3 8.8
2010K4 6.8 5 9.1
2011K1 7.8 5.1 11.3
2011K2 7.7 5.7 10.2
2011K3 6.2 4.5 8.6
2011K4 6 5.2 7.1
2012K1 6.9 5.5 8.7
2012K2 6.6 4.5 9.3
2012K3 6.4 4.2 9.2
2012K4 5.9 3.9 8.4
2013K1 6.8 4.8 9.3
2013K2 7 4.6 9.9
2013K3 5.9 3.8 8.9
2013K4 5.6 3.6 8.3
2014K1 5.5 3.6 8
2014K2 5.6 3.6 8.3
2014K3 6.5 4.8 8.8
2014K4 6.1 3.8 9.1
2015K1 6 4.3 8
2015K2 5.5 3.7 7.6
2015K3 4.7 3.6 6
2015K4 4.5 4 5.1
2016K1 4.8 4.1 5.7
2016K2 4.7 3.1 6.7
2016K3 4.9 4.1 5.8
2016K4 4.9 3.4 6.5
2017K1 4.9 2.9 7.3
2017K2 4.7 2.2 7.6
2017K3 5.2 2.9 7.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10.3 5.9 16.4 31.9 4.6 0.9 5.2 5.1
2008 10.2 5.9 17.6 33.2 4.1 0.9 5.1 4.5
2009 10.1 5.6 17.9 32.5 4 1.4 5 4.6
2010 9.8 6.4 17.4 33.8 4.3 2 4.9 4.8
2011 10.2 6.3 17.7 32.9 4.3 2.1 4.8 4.7
2012 9.3 6.4 17 36.7 4.1 2.5 4.3 4.3
2013 9 6.8 15.9 37.2 3.7 2.5 4.2 3.9
2014 9 6.3 16.9 38.2 3.5 3.4 4.6 4.1
2015 10 6.3 16.3 34.3 4.2 4.7 4.2 4.1
2016 10 5.6 17.1 34.1 5 4.8 4.4 3.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.