3595_1103
3595_1103
kommunefakta
2018-02-18T02:07:00.000Z
no
Stavanger kommune

Kommunefakta

Stavanger - 1103 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 133 233 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 4192 4149
5-9 år 4301 4202
10-14 år 3944 3864
15-19 år 4235 3837
20-24 år 4609 4511
25-29 år 5181 5250
30-34 år 5401 5143
35-39 år 5249 4633
40-44 år 4989 4688
45-49 år 4741 4545
50-54 år 4390 4351
55-59 år 3925 3788
60-64 år 3440 3444
65-69 år 2888 2827
70-74 år 2255 2366
75-79 år 1252 1616
80-84 år 875 1192
85-89 år 495 1002
90-94 år 185 535
95-99 år 43 173
100 år eller eldre 7 16

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 989 778 3492 876 550 1044 704 433 615 524
2017 891 799 3498 857 618 1139 725 448 615 514

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Stavanger
Selveier 67.3
Andels- / aksjeeier 14
Leier 18.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Stavanger
Jordbruk, skogbruk og fiske 164
Sekundærnæringer 16140
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 24616
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 3261
Undervisning 5364
Helse- og sosialtjenester 13151
Personlig tjenesteyting 2813

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 196000 423000 569000 285000
2006 208000 454000 608000 302000
2007 227000 500000 666000 330000
2008 248000 543000 718000 356000
2009 251000 546000 736000 362000
2010 255000 560000 755000 371000
2011 267000 595000 791000 393000
2012 281000 625000 834000 410000
2013 293000 648000 870000 424000
2014 307000 673000 902000 433000
2015 306000 680000 898000 432000
2016 304000 675000 888000 429000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Stavanger
Grunnskolenivå 23501
Videregående skole-nivå 34642
Universitets- og høgskolenivå kort 28209
Universitets- og høgskolenivå lang 16924
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 776

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Stavanger
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 7.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 10.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 11.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 26
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 3.6

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4 2.9 5.4
2010K3 4.4 3.3 5.8
2010K4 4.4 3.1 6
2011K1 4.6 3.2 6.5
2011K2 4.3 2.9 6
2011K3 4.2 3 5.9
2011K4 4.1 2.9 5.8
2012K1 4.4 3 6.3
2012K2 4.1 2.8 5.7
2012K3 4.2 3.1 5.7
2012K4 4.2 2.9 5.7
2013K1 4.4 3.1 6
2013K2 3.8 2.6 5.2
2013K3 4.1 3 5.6
2013K4 4.1 2.9 5.5
2014K1 4.1 2.9 5.8
2014K2 3.9 2.7 5.5
2014K3 4.1 3 5.6
2014K4 4.2 2.9 5.8
2015K1 4.3 3 5.9
2015K2 4.1 2.9 5.6
2015K3 4.2 3.1 5.5
2015K4 4.3 3.1 5.8
2016K1 4.3 3 5.9
2016K2 4.2 2.9 5.7
2016K3 4.4 3.2 5.7
2016K4 4.5 3.3 5.9
2017K1 4.6 3.2 6.3
2017K2 4.3 3 5.9
2017K3 4.4 3.1 6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 4 12.1 19.1 26.5 4.5 2.6 5.2 5.7
2008 4.2 12.7 19.2 27.3 4 2.6 4.9 5.8
2009 4.5 14 19 27.5 4.4 2.5 4.6 4.8
2010 4.9 14.4 19 27.7 4.7 2.8 4.4 5.2
2011 5.8 14.3 19.3 27.2 4.3 3 4.5 5.7
2012 5.3 14.8 19.1 29.3 4.3 3.1 4.6 5.5
2013 5.3 14.4 18.6 28.7 4.4 3 4.5 5.8
2014 5.1 15 18.4 29.7 4.5 3.2 4.7 5.8
2015 5.2 14.3 18.3 28 4.6 3 4.8 5.8
2016 5.4 14.5 18.6 28.4 5.2 3.2 5.2 5.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.