3595_0226
3595_0226
kommunefakta
2018-02-20T00:41:00.000Z
no
Sørum kommune

Kommunefakta

Sørum - 0226 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 17 881 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 585 600
5-9 år 660 670
10-14 år 642 590
15-19 år 601 555
20-24 år 484 412
25-29 år 537 520
30-34 år 589 625
35-39 år 654 617
40-44 år 753 720
45-49 år 781 689
50-54 år 656 557
55-59 år 527 465
60-64 år 440 397
65-69 år 381 373
70-74 år 302 340
75-79 år 172 215
80-84 år 121 162
85-89 år 66 119
90-94 år 23 49
95-99 år 5 10
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 179 365 507 115 39 14 64 57 145 59
2017 185 362 532 114 51 14 65 62 169 58

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sørum
Selveier 85.5
Andels- / aksjeeier 2.6
Leier 11.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sørum
Jordbruk, skogbruk og fiske 146
Sekundærnæringer 1519
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4206
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 687
Undervisning 584
Helse- og sosialtjenester 1563
Personlig tjenesteyting 315

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 196000 406000 548000 294000
2006 204000 427000 574000 312000
2007 218000 475000 612000 331000
2008 231000 504000 661000 354000
2009 235000 511000 672000 350000
2010 245000 524000 686000 361000
2011 251000 555000 712000 373000
2012 261000 587000 740000 381000
2013 271000 603000 768000 390000
2014 281000 629000 788000 399000
2015 287000 641000 800000 412000
2016 298000 657000 815000 422000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sørum
Grunnskolenivå 3762
Videregående skole-nivå 5438
Universitets- og høgskolenivå kort 3113
Universitets- og høgskolenivå lang 917
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 77

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sørum
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 13.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 30.2
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 9.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern -0.9
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 23.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 2.3

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.4 4.7 8.4
2010K3 6.5 5.1 8.3
2010K4 6.4 4.8 8.4
2011K1 6.6 5.1 8.5
2011K2 5.9 4.4 7.7
2011K3 5.8 4.5 7.6
2011K4 5.6 4.1 7.6
2012K1 5.8 4.3 7.7
2012K2 5 3.5 6.9
2012K3 5.7 4.2 7.8
2012K4 6.3 4.4 8.7
2013K1 6.2 4.6 8.1
2013K2 5 3.5 7
2013K3 5.6 4 7.6
2013K4 5.4 3.8 7.4
2014K1 5.9 4.1 8.2
2014K2 5.4 4 7.3
2014K3 5.8 4.5 7.6
2014K4 5.8 4.2 7.8
2015K1 6.1 4.3 8.2
2015K2 5.4 4.1 6.9
2015K3 5.7 4.4 7.4
2015K4 5.6 3.8 7.8
2016K1 5.7 4.2 7.4
2016K2 5.2 4 6.6
2016K3 5.3 4.1 6.9
2016K4 5.2 4.1 6.5
2017K1 5.4 4.3 6.7
2017K2 4.9 3.7 6.4
2017K3 5.3 3.9 7

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.8 12.2 26.2 24.8 2.5 1.9 4.4 3.2
2008 8.5 14 33.3 27.1 2.6 1.9 4.2 3.4
2009 8.5 16.6 25.3 25.9 3.1 2.3 5.4 2.8
2010 7.4 17.4 25.2 28.2 3.1 2.5 4.1 2.9
2011 7.4 17 24.5 29.7 3.1 2.4 3.8 2.5
2012 7.7 15.9 20.5 29.1 3.4 2.1 4 3.3
2013 6.1 15.2 21.2 28.8 3.4 2.1 3.8 2.7
2014 6.4 16.4 21.2 29.6 4.2 2.2 4.5 2.9
2015 6.6 15.1 21.7 27.7 4.6 2.2 4.8 2.6
2016 7.2 15.2 21.3 27.4 4.8 2.4 5.5 3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.