3595_1925
3595_1925
kommunefakta
2018-02-25T08:43:00.000Z
no
Sørreisa kommune

Kommunefakta

Sørreisa - 1925 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 494 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 86 83
5-9 år 102 104
10-14 år 103 107
15-19 år 152 124
20-24 år 104 104
25-29 år 108 98
30-34 år 108 77
35-39 år 108 100
40-44 år 99 94
45-49 år 130 141
50-54 år 138 122
55-59 år 108 97
60-64 år 112 122
65-69 år 113 91
70-74 år 82 91
75-79 år 66 68
80-84 år 32 50
85-89 år 21 21
90-94 år 6 16
95-99 år 0 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 11 48 23 42 11 3 20 0 0 0
2017 11 49 25 41 13 3 20 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sørreisa
Selveier 86.4
Andels- / aksjeeier 0.6
Leier 12.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sørreisa
Jordbruk, skogbruk og fiske 45
Sekundærnæringer 375
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 425
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 238
Undervisning 153
Helse- og sosialtjenester 370
Personlig tjenesteyting 63

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 167000 373000 511000 287000
2006 175000 392000 520000 301000
2007 196000 422000 562000 310000
2008 206000 454000 595000 324000
2009 214000 461000 615000 342000
2010 221000 482000 637000 344000
2011 238000 516000 670000 346000
2012 248000 536000 695000 360000
2013 252000 561000 736000 375000
2014 264000 588000 741000 376000
2015 274000 596000 767000 403000
2016 285000 607000 780000 421000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sørreisa
Grunnskolenivå 882
Videregående skole-nivå 1191
Universitets- og høgskolenivå kort 576
Universitets- og høgskolenivå lang 104
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 7

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sørreisa
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 20.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 5.9
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 27
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 23.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 10.1

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 7.7 6.4 9.3
2010K3 8.3 7 10
2010K4 8.1 7 9.5
2011K1 7.9 6.7 9.4
2011K2 8.5 7.7 9.5
2011K3 8.5 7.6 9.8
2011K4 7.1 5.6 9.1
2012K1 6.4 5 8.2
2012K2 6.2 5.2 7.5
2012K3 6.3 5.4 7.5
2012K4 6.6 6 7.3
2013K1 7.2 6.2 8.5
2013K2 6.4 4.9 8.3
2013K3 6.1 4.5 7.9
2013K4 6.6 4.7 8.9
2014K1 6.4 4.5 8.6
2014K2 6.4 4.6 8.6
2014K3 5.9 4.3 7.9
2014K4 6.5 4.4 9.2
2015K1 6.6 4.8 8.7
2015K2 6.2 4.3 8.6
2015K3 6.3 5 7.9
2015K4 6.4 5.1 7.9
2016K1 6.1 5.2 7.2
2016K2 6.1 4.5 7.9
2016K3 4.7 3.3 6.3
2016K4 5.2 4.1 6.4
2017K1 6.5 4.9 8.4
2017K2 6.8 4.7 9.3
2017K3 7.5 5.5 9.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.3 9.4 20.4 30.9 2 1.9 4.2 3.5
2008 7.7 10.1 21.1 30.9 1.7 2.1 4.3 3.4
2009 7.9 10.7 20.7 33.5 1.3 2.1 4.4 3.3
2010 7.4 10.6 21 33.2 1.2 2.4 5.1 2.9
2011 6.9 10.4 20.3 33.6 1.2 3.4 4.6 3
2012 7.1 10.8 20 35.9 1.1 4.2 4.1 3.8
2013 7.4 11 19 35.4 1.6 3.4 4.3 3.1
2014 7.8 10.9 18.8 37.7 2.7 4 4 2.7
2015 7.6 10.7 18.5 33.4 4.3 3.2 4 2.3
2016 7.8 10.2 18.4 33.1 4.9 3.1 3.8 2.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.