3595_1017
3595_1017
kommunefakta
2018-02-18T02:07:00.000Z
no
Songdalen kommune

Kommunefakta

Songdalen - 1017 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 625 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 218 227
5-9 år 226 264
10-14 år 230 213
15-19 år 239 208
20-24 år 250 211
25-29 år 226 211
30-34 år 231 226
35-39 år 215 206
40-44 år 233 240
45-49 år 232 244
50-54 år 229 180
55-59 år 195 162
60-64 år 181 149
65-69 år 137 152
70-74 år 118 134
75-79 år 85 96
80-84 år 48 52
85-89 år 20 44
90-94 år 9 20
95-99 år 1 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 22 26 135 67 32 28 16 37 10 3
2017 22 32 137 71 47 27 17 37 9 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Songdalen
Selveier 85.8
Andels- / aksjeeier 2.9
Leier 11.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Songdalen
Jordbruk, skogbruk og fiske 54
Sekundærnæringer 798
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1067
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 110
Undervisning 205
Helse- og sosialtjenester 641
Personlig tjenesteyting 100

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 173000 364000 475000 284000
2006 180000 397000 499000 299000
2007 209000 424000 545000 311000
2008 224000 464000 584000 340000
2009 221000 472000 585000 335000
2010 226000 492000 592000 332000
2011 236000 516000 615000 341000
2012 244000 533000 641000 349000
2013 254000 545000 663000 355000
2014 268000 565000 695000 372000
2015 266000 576000 701000 370000
2016 263000 579000 702000 379000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Songdalen
Grunnskolenivå 1561
Videregående skole-nivå 2322
Universitets- og høgskolenivå kort 863
Universitets- og høgskolenivå lang 181
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 32

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Songdalen
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 16.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern -1.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 31.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 19.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 1.2

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 7.9 6 10.9
2010K3 7.4 5.7 9.9
2010K4 6.5 5.3 8.3
2011K1 6.7 5.3 8.8
2011K2 5.9 4.6 7.9
2011K3 6.8 5.5 8.8
2011K4 6.5 5.3 8.2
2012K1 7.1 6 8.7
2012K2 7 5.7 8.8
2012K3 7.4 6.3 8.9
2012K4 6.7 5.6 8.5
2013K1 6.9 5.7 8.5
2013K2 5.6 4.4 7.4
2013K3 5.7 4.9 7
2013K4 5.6 5 6.5
2014K1 6.2 4.9 8.1
2014K2 5.7 4.4 7.5
2014K3 6 4.5 8.2
2014K4 6 4.7 7.9
2015K1 6.6 5.3 8.4
2015K2 5.8 4.5 7.6
2015K3 5.5 4.4 7.2
2015K4 5.3 4.4 6.5
2016K1 6.2 5.2 7.6
2016K2 6.1 4.7 7.8
2016K3 7.1 5.6 9.2
2016K4 6.4 5.2 8
2017K1 6.9 5.4 8.9
2017K2 6.5 5.3 8.1
2017K3 7 5.3 9.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.5 10.5 27.6 25.5 4.3 3.2 4.6 2
2008 8.3 11.9 26.6 24.6 4 2.5 4.7 1.9
2009 8.8 12.5 27.1 23.8 4.2 2.7 4.7 1.9
2010 9 12.6 25.7 23 4.5 3 3.2 2.1
2011 7.5 14 24.9 23.2 5.3 2.8 3.3 2.5
2012 7.8 14.5 24.2 24.8 4.2 2.8 3.2 2.4
2013 7.6 13.8 24 24.3 3.4 3.1 3 2.5
2014 8.2 13.8 24.2 25.2 3.8 3.1 2.9 2.4
2015 8.2 13.5 23.9 23.3 5 3.3 2.9 2.4
2016 8.3 13.9 25.6 25.2 5.9 2.8 3 2.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.