3595_1111
3595_1111
kommunefakta
2018-01-20T17:41:00.000Z
no
Sokndal kommune

Kommunefakta

Sokndal - 1111 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 332 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 99 107
5-9 år 139 116
10-14 år 99 100
15-19 år 107 95
20-24 år 120 95
25-29 år 92 94
30-34 år 92 87
35-39 år 88 98
40-44 år 112 92
45-49 år 110 94
50-54 år 117 119
55-59 år 106 87
60-64 år 118 108
65-69 år 97 87
70-74 år 73 72
75-79 år 42 61
80-84 år 39 48
85-89 år 23 40
90-94 år 6 28
95-99 år 2 7
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 7 0 69 9 4 0 15 0 0 0
2017 7 3 64 8 11 0 15 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sokndal
Selveier 89.8
Andels- / aksjeeier 0.3
Leier 9.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sokndal
Jordbruk, skogbruk og fiske 54
Sekundærnæringer 645
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 313
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 44
Undervisning 97
Helse- og sosialtjenester 343
Personlig tjenesteyting 40

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 156000 334000 501000 278000
2006 169000 357000 525000 282000
2007 189000 390000 571000 314000
2008 203000 424000 627000 361000
2009 212000 447000 625000 357000
2010 216000 464000 654000 346000
2011 235000 501000 682000 334000
2012 246000 520000 711000 369000
2013 260000 554000 733000 387000
2014 270000 578000 760000 394000
2015 275000 582000 769000 419000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sokndal
Grunnskolenivå 809
Videregående skole-nivå 1290
Universitets- og høgskolenivå kort 368
Universitets- og høgskolenivå lang 71
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sokndal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 1.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 30.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 25
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 1

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 3.5 2.7 4.6
2010K3 4.3 3.6 5.4
2010K4 4.8 3.5 6.6
2011K1 5 4 6.3
2011K2 4.1 3.4 5.1
2011K3 4.7 4.3 5.4
2011K4 4.6 3.8 5.8
2012K1 4 2.7 6
2012K2 3.6 2.2 5.6
2012K3 3.3 2.3 4.7
2012K4 3.7 2.5 5.5
2013K1 4.7 3.3 6.6
2013K2 4.5 3.5 6
2013K3 4 3.4 4.8
2013K4 4.1 3.4 5.2
2014K1 4.5 3.3 6.3
2014K2 4.7 3.7 6.2
2014K3 4.8 4.4 5.5
2014K4 4.7 3.7 6.2
2015K1 5 3.5 7.1
2015K2 4.3 3.2 5.9
2015K3 5.7 4.8 7.1
2015K4 4.9 3.9 6.3
2016K1 4.5 4.3 4.9
2016K2 4.4 4.2 4.6
2016K3 4.5 4.4 4.8
2016K4 3.9 3.6 4.4
2017K1 3.8 2.9 5
2017K2 3.9 3.1 5
2017K3 4.8 4.4 5.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.7 5.8 19.9 35.2 1.3 2.3 6.9 2.8
2008 8.9 7 20.1 35.4 1.1 2.1 6.7 4.3
2009 8.7 8.1 20 35.5 1.3 2 6.5 2
2010 9 9.4 20.3 36.1 1.4 1.3 5.8 2
2011 8.1 8.8 19.1 33.5 1.5 1.5 12.3 2.2
2012 8.6 9.2 20.9 37.3 1.2 1.7 5.8 1.6
2013 8.3 9.1 20.8 38 1.2 2.2 5.9 1.5
2014 8.5 10.1 20.2 37.8 1.3 2.8 6 2.2
2015 8.1 10.1 20.3 36.6 1.4 2.7 5.3 1.9
2016 8.5 9.5 20.6 35.8 2.9 2.8 4.7 2.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.