3595_1018
3595_1018
kommunefakta
2017-11-22T04:54:00.000Z
no
Søgne kommune

Kommunefakta

Søgne - 1018 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

11 348 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 350 323
5-9 år 375 388
10-14 år 393 380
15-19 år 441 422
20-24 år 381 330
25-29 år 320 347
30-34 år 337 340
35-39 år 337 342
40-44 år 380 417
45-49 år 476 408
50-54 år 427 360
55-59 år 325 314
60-64 år 342 330
65-69 år 293 260
70-74 år 235 262
75-79 år 135 167
80-84 år 84 124
85-89 år 47 75
90-94 år 17 25
95-99 år 3 7
100 år eller eldre 0 2

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 21 31 214 86 23 25 33 38 5 3
2017 21 30 219 78 27 22 33 33 6 3

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  113 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  62 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  8 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  20 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Søgne
Selveier 85.1
Andels- / aksjeeier 2.7
Leier 12.2

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Søgne
Jordbruk, skogbruk og fiske 82
Sekundærnæringer 1386
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1783
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 272
Undervisning 507
Helse- og sosialtjenester 1107
Personlig tjenesteyting 195

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 186000 392000 506000 265000
2006 199000 413000 537000 289000
2007 214000 445000 586000 320000
2008 229000 485000 632000 334000
2009 228000 487000 633000 332000
2010 239000 502000 649000 340000
2011 248000 529000 673000 356000
2012 261000 558000 708000 364000
2013 270000 573000 735000 384000
2014 275000 595000 751000 375000
2015 276000 617000 768000 386000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Søgne
Grunnskolenivå 2311
Videregående skole-nivå 3807
Universitets- og høgskolenivå kort 1991
Universitets- og høgskolenivå lang 524
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 37

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 405 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Søgne
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 9.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 17.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern -0.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 10.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 18.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 11.3

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,7 år

 • Kvinner

  83,7 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 5.8 4.9 7.1
2010K2 6 4.9 7.5
2010K3 6.1 4.4 8.4
2010K4 5.7 4.2 7.9
2011K1 5.7 4.2 7.9
2011K2 5.6 4.3 7.3
2011K3 5.7 4.8 7.1
2011K4 5.4 4.3 7
2012K1 5.9 4.6 7.7
2012K2 5.4 4.6 6.5
2012K3 5.5 4.8 6.6
2012K4 5.5 4.5 6.8
2013K1 5.7 4.6 7.1
2013K2 5.2 4.5 6.1
2013K3 5.3 4.4 6.6
2013K4 4.8 3.9 6.1
2014K1 5.6 4.9 6.6
2014K2 4.9 4.1 6
2014K3 5.4 4.7 6.5
2014K4 5.4 4.7 6.4
2015K1 5.4 4.3 6.7
2015K2 5.1 4.1 6.3
2015K3 5.4 4.8 6.2
2015K4 5.3 4.6 6.3
2016K1 5.2 4.5 6.1
2016K2 5.1 4.4 6
2016K3 6.2 5.3 7.4
2016K4 5.6 4.5 6.9
2017K1 6 4.8 7.5
2017K2 5.5 4.3 6.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

5,2 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.2 9.4 27.4 29.7 3.8 2.3 7.2 1.9
2008 8 10.7 27.3 30.7 3.8 2.2 6.9 1.9
2009 8.5 12 27.4 28.9 3.3 2.3 6.5 2
2010 7.8 15.1 26.1 27.6 4.1 2.1 5.6 2.2
2011 6.5 13.8 26.4 28.4 4.8 1.8 5.2 2.1
2012 5.5 13.8 25.2 29.2 4.7 1.9 5.2 2.3
2013 6.4 13.4 24.3 29.1 4.8 2.1 4.1 2.7
2014 7.7 13.2 24.1 29.2 5.7 2.9 3.9 2.9
2015 7.9 13.5 24 27.5 5.3 2.6 4.7 2.7
2016 8.3 13 24.4 28.7 5.3 2.6 4.3 2.8

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  49 394 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.