3595_1018
3595_1018
kommunefakta
2018-02-21T17:42:00.000Z
no
Søgne kommune

Kommunefakta

Søgne - 1018 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 11 348 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 350 323
5-9 år 375 388
10-14 år 393 380
15-19 år 441 422
20-24 år 381 330
25-29 år 320 347
30-34 år 337 340
35-39 år 337 342
40-44 år 380 417
45-49 år 476 408
50-54 år 427 360
55-59 år 325 314
60-64 år 342 330
65-69 år 293 260
70-74 år 235 262
75-79 år 135 167
80-84 år 84 124
85-89 år 47 75
90-94 år 17 25
95-99 år 3 7
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 21 31 214 86 23 25 33 38 5 3
2017 21 30 219 78 27 22 33 33 6 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Søgne
Selveier 85.1
Andels- / aksjeeier 2.7
Leier 12.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Søgne
Jordbruk, skogbruk og fiske 82
Sekundærnæringer 1386
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1783
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 272
Undervisning 507
Helse- og sosialtjenester 1107
Personlig tjenesteyting 195

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 186000 392000 506000 265000
2006 199000 413000 537000 289000
2007 214000 445000 586000 320000
2008 229000 485000 632000 334000
2009 228000 487000 633000 332000
2010 239000 502000 649000 340000
2011 248000 529000 673000 356000
2012 261000 558000 708000 364000
2013 270000 573000 735000 384000
2014 275000 595000 751000 375000
2015 276000 617000 768000 386000
2016 281000 629000 774000 394000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Søgne
Grunnskolenivå 2311
Videregående skole-nivå 3807
Universitets- og høgskolenivå kort 1991
Universitets- og høgskolenivå lang 524
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 37

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Søgne
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 9.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 17.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern -0.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 10.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 18.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 11.3

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6 4.9 7.5
2010K3 6.1 4.4 8.4
2010K4 5.7 4.2 7.9
2011K1 5.7 4.2 7.9
2011K2 5.6 4.3 7.3
2011K3 5.7 4.8 7.1
2011K4 5.4 4.3 7
2012K1 5.9 4.6 7.7
2012K2 5.4 4.6 6.5
2012K3 5.5 4.8 6.6
2012K4 5.5 4.5 6.8
2013K1 5.7 4.6 7.1
2013K2 5.2 4.5 6.1
2013K3 5.3 4.4 6.6
2013K4 4.8 3.9 6.1
2014K1 5.6 4.9 6.6
2014K2 4.9 4.1 6
2014K3 5.4 4.7 6.5
2014K4 5.4 4.7 6.4
2015K1 5.4 4.3 6.7
2015K2 5.1 4.1 6.3
2015K3 5.4 4.8 6.2
2015K4 5.3 4.6 6.3
2016K1 5.2 4.5 6.1
2016K2 5.1 4.4 6
2016K3 6.2 5.3 7.4
2016K4 5.6 4.5 6.9
2017K1 6 4.8 7.5
2017K2 5.5 4.3 6.9
2017K3 6 5 7.2

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.2 9.4 27.4 29.7 3.8 2.3 7.2 1.9
2008 8 10.7 27.3 30.7 3.8 2.2 6.9 1.9
2009 8.5 12 27.4 28.9 3.3 2.3 6.5 2
2010 7.8 15.1 26.1 27.6 4.1 2.1 5.6 2.2
2011 6.5 13.8 26.4 28.4 4.8 1.8 5.2 2.1
2012 5.5 13.8 25.2 29.2 4.7 1.9 5.2 2.3
2013 6.4 13.4 24.3 29.1 4.8 2.1 4.1 2.7
2014 7.7 13.2 24.1 29.2 5.7 2.9 3.9 2.9
2015 7.9 13.5 24 27.5 5.3 2.6 4.7 2.7
2016 8.3 13 24.4 28.7 5.3 2.6 4.3 2.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.