3595_1420
3595_1420
kommunefakta
2018-02-20T00:28:00.000Z
no
Sogndal kommune

Kommunefakta

Sogndal - 1420 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 047 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 242 233
5-9 år 239 218
10-14 år 262 223
15-19 år 272 260
20-24 år 329 334
25-29 år 369 316
30-34 år 291 272
35-39 år 249 229
40-44 år 264 228
45-49 år 268 256
50-54 år 263 221
55-59 år 214 219
60-64 år 188 203
65-69 år 205 190
70-74 år 163 174
75-79 år 104 111
80-84 år 62 81
85-89 år 32 86
90-94 år 16 42
95-99 år 2 11
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 24 54 98 41 90 70 15 15 0 0
2017 19 63 99 44 102 75 15 18 0 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sogndal
Selveier 69.4
Andels- / aksjeeier 0.8
Leier 29.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sogndal
Jordbruk, skogbruk og fiske 133
Sekundærnæringer 833
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1290
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 429
Undervisning 580
Helse- og sosialtjenester 810
Personlig tjenesteyting 176

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 166000 388000 507000 278000
2006 169000 399000 517000 299000
2007 180000 432000 562000 323000
2008 199000 464000 614000 359000
2009 200000 475000 628000 354000
2010 214000 501000 653000 349000
2011 223000 521000 674000 360000
2012 237000 548000 713000 373000
2013 246000 517000 728000 380000
2014 258000 527000 760000 368000
2015 260000 548000 776000 377000
2016 269000 558000 791000 384000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sogndal
Grunnskolenivå 1325
Videregående skole-nivå 2511
Universitets- og høgskolenivå kort 1767
Universitets- og høgskolenivå lang 638
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 28

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sogndal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 13.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 31.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 7.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 11
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 3.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 18.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 12.3

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.2 4 4.5
2010K3 4.7 4.5 5
2010K4 4.6 4.1 5.2
2011K1 4.4 3.3 5.7
2011K2 4.3 3.5 5.2
2011K3 4.8 3.9 6
2011K4 4.3 3.6 5.2
2012K1 4.8 3.7 6.1
2012K2 4.6 3.4 6
2012K3 4.6 3.8 5.7
2012K4 4.9 4.1 5.9
2013K1 5.3 4.1 6.6
2013K2 4.4 3.4 5.5
2013K3 4.6 3.1 6.3
2013K4 4.3 3.3 5.5
2014K1 4.6 3.8 5.7
2014K2 4.9 3.7 6.4
2014K3 5.4 4 7.1
2014K4 4.3 2.9 6.1
2015K1 4.6 3.4 6
2015K2 3.8 2.6 5.1
2015K3 4.2 3.2 5.4
2015K4 4.6 3.3 6
2016K1 4.5 3.5 5.8
2016K2 4.3 3.4 5.5
2016K3 4.3 3.7 5.1
2016K4 3.8 3 4.7
2017K1 3.9 3 4.9
2017K2 4 3.1 5
2017K3 4.5 3.6 5.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.7 11.7 22.1 30.8 2.7 2 4.9 2.9
2008 5.3 12.2 21.6 30.6 2.9 1.7 5.7 2.6
2009 4.8 12.1 21.6 29.3 2.9 1.7 6.6 2.9
2010 4.4 11.3 21.5 28.8 4.2 1.6 7.1 3.2
2011 4.5 11.7 21.2 29.8 3.8 1.7 5.9 2.9
2012 4.8 11.8 20.9 31.9 3.7 1.4 5.7 2.7
2013 5.1 10.9 19.9 31 4 2 5.5 2.6
2014 5 11.1 20.7 33.6 4.6 2.1 4.1 1.9
2015 5 10.5 19.7 32.4 5.1 1.7 3.7 2.5
2016 4.8 10 19.3 31 5.5 1.5 4.2 2.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.