3595_0213
3595_0213
kommunefakta
2018-02-20T00:43:00.000Z
no
Ski kommune

Kommunefakta

Ski - 0213 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 30 812 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 986 896
5-9 år 1103 1117
10-14 år 1140 1054
15-19 år 1082 992
20-24 år 941 831
25-29 år 854 732
30-34 år 836 890
35-39 år 1023 1043
40-44 år 1217 1234
45-49 år 1230 1218
50-54 år 1101 1098
55-59 år 950 865
60-64 år 787 789
65-69 år 670 709
70-74 år 691 694
75-79 år 383 480
80-84 år 216 301
85-89 år 148 225
90-94 år 42 94
95-99 år 5 28
100 år eller eldre 1 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 369 189 474 139 152 194 139 346 277 146
2017 390 202 541 153 168 221 131 367 272 154

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ski
Selveier 85.1
Andels- / aksjeeier 3.3
Leier 11.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ski
Jordbruk, skogbruk og fiske 91
Sekundærnæringer 1939
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 7350
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1249
Undervisning 1205
Helse- og sosialtjenester 2683
Personlig tjenesteyting 662

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 200000 438000 562000 303000
2006 208000 461000 587000 312000
2007 223000 493000 634000 332000
2008 236000 531000 689000 356000
2009 240000 535000 692000 357000
2010 244000 552000 711000 366000
2011 254000 584000 736000 386000
2012 265000 609000 767000 398000
2013 276000 631000 796000 413000
2014 286000 648000 820000 428000
2015 291000 662000 835000 431000
2016 298000 668000 847000 439000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ski
Grunnskolenivå 5754
Videregående skole-nivå 8917
Universitets- og høgskolenivå kort 6188
Universitets- og høgskolenivå lang 2366
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 138

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Ski
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 16.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 36.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 10.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 5.4

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.5 3.9 7.6
2010K3 5.9 4.5 7.5
2010K4 5.7 4.1 7.5
2011K1 5.9 4.3 7.8
2011K2 5.5 4.1 7.3
2011K3 5.5 4.3 6.9
2011K4 5.4 3.9 7.1
2012K1 5.4 3.8 7.3
2012K2 4.9 3.6 6.4
2012K3 5.1 4.1 6.2
2012K4 5.1 3.8 6.6
2013K1 5.6 4.2 7.3
2013K2 5.1 3.8 6.5
2013K3 5.2 4.1 6.5
2013K4 5.5 4.2 7
2014K1 5.7 4.1 7.5
2014K2 5.1 3.8 6.5
2014K3 5.4 4.1 6.8
2014K4 5.2 3.8 6.8
2015K1 5.4 3.9 7.1
2015K2 5.1 3.7 6.7
2015K3 4.9 3.9 6
2015K4 5.1 3.8 6.6
2016K1 5.1 3.8 6.6
2016K2 5 3.5 6.8
2016K3 5.3 4.1 6.8
2016K4 5.3 3.8 6.9
2017K1 5.4 3.8 7.3
2017K2 4.9 3.4 6.6
2017K3 4.9 3.5 6.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.5 14.3 24.4 23.2 6.6 3.4 7.3 3.8
2008 5.7 15.7 24.7 24.4 6.3 3.3 5.9 3.2
2009 5.2 14.9 24.2 26.2 5.1 3.7 6.8 3.1
2010 5.2 14.7 24.3 27 5 3.2 7.2 2.9
2011 5.3 14.7 23.2 27.6 4.6 2.8 5.4 2.7
2012 6.2 14.4 23.1 29.1 4.6 2.8 5.5 3
2013 5.8 14.3 23.5 29.3 4.7 2.9 5.1 3
2014 5.5 14.6 22.1 29.4 4.4 3.1 5.1 2.9
2015 5.5 13.4 21.9 27 4.8 2.9 5.2 3
2016 5.4 13.4 21.8 28.4 5.3 3.2 5.2 3.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.