3595_1913
3595_1913
kommunefakta
2018-02-20T00:44:00.000Z
no
Skånland kommune

Kommunefakta

Skånland - 1913 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 001 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 71 67
5-9 år 84 95
10-14 år 63 80
15-19 år 118 89
20-24 år 73 69
25-29 år 70 66
30-34 år 89 74
35-39 år 104 85
40-44 år 99 89
45-49 år 102 85
50-54 år 126 81
55-59 år 104 129
60-64 år 112 107
65-69 år 122 111
70-74 år 109 83
75-79 år 60 63
80-84 år 34 46
85-89 år 17 34
90-94 år 10 17
95-99 år 3 5
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 9 7 92 26 15 19 10 0 0 0
2017 9 7 103 22 5 17 10 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Skånland
Selveier 84.1
Andels- / aksjeeier 0.3
Leier 15.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Skånland
Jordbruk, skogbruk og fiske 46
Sekundærnæringer 298
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 348
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 138
Undervisning 126
Helse- og sosialtjenester 383
Personlig tjenesteyting 42

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 159000 369000 486000 267000
2006 166000 396000 507000 272000
2007 180000 429000 542000 310000
2008 194000 467000 573000 324000
2009 204000 467000 593000 324000
2010 208000 496000 628000 331000
2011 215000 530000 645000 326000
2012 229000 542000 671000 347000
2013 238000 566000 705000 358000
2014 252000 581000 718000 363000
2015 262000 597000 755000 366000
2016 266000 603000 762000 415000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Skånland
Grunnskolenivå 829
Videregående skole-nivå 1026
Universitets- og høgskolenivå kort 513
Universitets- og høgskolenivå lang 95
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 13

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Skånland
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 5.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 38.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 15.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 8.6 6.9 10.7
2010K3 7.8 6.3 9.8
2010K4 7.5 6.8 8.5
2011K1 7.8 6.9 9
2011K2 7.9 6.4 9.7
2011K3 8.3 6.6 10.7
2011K4 7.7 6.6 9.3
2012K1 7.6 7.2 8.1
2012K2 7.1 5.6 9.2
2012K3 7.7 6.6 9.4
2012K4 8.2 6.4 10.7
2013K1 9.4 6.5 13.3
2013K2 7.1 5.3 9.7
2013K3 8.3 6.6 10.7
2013K4 8.4 7.6 9.5
2014K1 7.8 6.1 10.1
2014K2 7.2 5.4 9.7
2014K3 9.1 7.6 11.2
2014K4 7.6 6 10
2015K1 7.5 5.1 10.7
2015K2 6.2 4.4 8.8
2015K3 7.2 5.6 9.2
2015K4 7.4 6 9.4
2016K1 8 5.8 10.8
2016K2 7.7 5.9 10.2
2016K3 9 8 10.3
2016K4 8.6 7.8 9.8
2017K1 8.4 7.7 9.2
2017K2 7.2 5.9 9
2017K3 7 6 8.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8 6.2 22 40 1.7 2.1 4.3 1.8
2008 7.5 7.7 21.2 40.5 1.7 2.1 4.8 2
2009 6.9 8.3 19.8 39 2.2 3.4 3.5 2.4
2010 9 8.5 19.1 38.7 3 2.9 3.3 1.2
2011 8.9 8.8 18.8 39.2 3 2.7 3.1 1.6
2012 7.8 9.6 19.5 43.2 2.5 1.9 3.3 1.2
2013 8 9.2 18.2 39.1 2.8 2.8 3.3 1.6
2014 7.4 9.5 18 42.9 2.9 3 3.4 2
2015 7 8.7 17.9 41.4 3.6 3 3.3 2
2016 6.9 9.4 19.4 40.5 3.6 3.5 3.4 1.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.