3595_1046
3595_1046
kommunefakta
2018-02-19T19:17:00.000Z
no
Sirdal kommune

Kommunefakta

Sirdal - 1046 (Vest-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 827 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 52 61
5-9 år 68 55
10-14 år 50 55
15-19 år 58 63
20-24 år 57 56
25-29 år 68 50
30-34 år 52 47
35-39 år 44 70
40-44 år 57 46
45-49 år 80 57
50-54 år 64 59
55-59 år 48 56
60-64 år 68 45
65-69 år 55 55
70-74 år 47 36
75-79 år 29 26
80-84 år 20 24
85-89 år 11 17
90-94 år 5 19
95-99 år 2 3
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 4 49 21 9 8 10 0 0 0
2017 3 5 48 16 13 6 11 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sirdal
Selveier 79.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 20.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sirdal
Jordbruk, skogbruk og fiske 45
Sekundærnæringer 310
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 216
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 55
Undervisning 72
Helse- og sosialtjenester 205
Personlig tjenesteyting 16

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 175000 410000 507000 339000
2006 193000 417000 541000 328000
2007 216000 445000 590000 319000
2008 235000 508000 643000 370000
2009 231000 491000 627000 373000
2010 236000 501000 658000 362000
2011 262000 548000 685000 352000
2012 272000 579000 728000 353000
2013 274000 593000 765000 345000
2014 284000 636000 792000 364000
2015 307000 623000 810000 395000
2016 300000 656000 838000 427000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sirdal
Grunnskolenivå 363
Videregående skole-nivå 686
Universitets- og høgskolenivå kort 278
Universitets- og høgskolenivå lang 73
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 4

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sirdal
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 6.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 16.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 10.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.1 4.2 6.3
2010K3 4.2 3.5 5.1
2010K4 4.7 3.9 5.8
2011K1 5.4 3.6 7.6
2011K2 5.1 2.9 7.7
2011K3 5.3 4 6.9
2011K4 4 3.6 4.5
2012K1 5.7 4.4 7.4
2012K2 4.9 3.8 6.4
2012K3 4.7 3.8 5.9
2012K4 5 4.5 5.7
2013K1 5.9 4.9 7.3
2013K2 5.6 3.9 7.9
2013K3 6.1 4.1 8.9
2013K4 6.4 5.1 8
2014K1 5.8 3.5 8.8
2014K2 4.4 3.6 5.5
2014K3 4.6 3.1 6.7
2014K4 4.1 2.1 6.8
2015K1 4 2.4 5.9
2015K2 5 2.5 7.9
2015K3 4.9 1.9 8.8
2015K4 4.4 2.7 6.4
2016K1 5 4 6.2
2016K2 4.2 3.5 5
2016K3 4.8 4.3 5.3
2016K4 5.5 5.5 5.5
2017K1 5.5 5.5 5.4
2017K2 3.9 3.5 4.3
2017K3 5.2 4.9 5.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.4 4.8 15.1 26 1.9 2.4 8 4.8
2008 9.8 4.6 16 24.6 2 2.1 6.9 4.4
2009 9.1 4.8 14.7 22.5 2.1 1.9 6.6 5.2
2010 10.1 5.4 15.2 24 2 1.6 7.1 4.5
2011 9.6 5.2 14.8 23.8 2.3 1.5 7.1 4.8
2012 7.8 6.1 16.7 23.2 1.7 1.6 7.2 5.4
2013 11.1 6.4 14.7 22.8 1.6 1.5 6.8 4.8
2014 10.6 7.6 15 25 2 1.6 4.8 4.9
2015 10 7.4 14.4 24.2 2.1 1.3 7.1 4.7
2016 10.2 7.2 14.5 25.3 2.5 1.3 5.1 4.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.