3595_0828
3595_0828
kommunefakta
2018-02-20T00:40:00.000Z
no
Seljord kommune

Kommunefakta

Seljord - 0828 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 954 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 79 70
5-9 år 80 94
10-14 år 96 92
15-19 år 85 90
20-24 år 84 64
25-29 år 73 83
30-34 år 90 67
35-39 år 87 78
40-44 år 103 98
45-49 år 84 95
50-54 år 102 99
55-59 år 113 99
60-64 år 107 101
65-69 år 96 112
70-74 år 90 86
75-79 år 47 56
80-84 år 40 51
85-89 år 13 36
90-94 år 11 19
95-99 år 1 7
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 6 15 58 27 10 33 3 0 0 0
2017 7 18 54 27 20 26 0 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Seljord
Selveier 85.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Seljord
Jordbruk, skogbruk og fiske 70
Sekundærnæringer 312
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 510
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 84
Undervisning 115
Helse- og sosialtjenester 289
Personlig tjenesteyting 54

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 165000 362000 471000 273000
2006 174000 376000 506000 307000
2007 184000 401000 553000 289000
2008 201000 442000 585000 319000
2009 203000 441000 586000 332000
2010 210000 458000 591000 327000
2011 223000 485000 606000 314000
2012 231000 514000 631000 337000
2013 237000 527000 662000 343000
2014 249000 563000 696000 350000
2015 255000 562000 727000 401000
2016 262000 581000 738000 353000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Seljord
Grunnskolenivå 662
Videregående skole-nivå 1088
Universitets- og høgskolenivå kort 483
Universitets- og høgskolenivå lang 135
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 18

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Seljord
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 18.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 4.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 13.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 39.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0.6

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.8 4.4 7.6
2010K3 7.2 5.1 9.8
2010K4 6.4 4.8 8.5
2011K1 6.8 4.4 9.8
2011K2 5.9 4.7 7.4
2011K3 7.2 6.4 8.4
2011K4 5.5 4.3 7.1
2012K1 5.9 4.7 7.5
2012K2 5.4 3.8 7.6
2012K3 6.1 4.9 7.6
2012K4 5.1 4.4 6.1
2013K1 4.8 4.2 5.7
2013K2 5.1 4.4 6
2013K3 5.7 5.2 6.3
2013K4 4.5 4.2 4.9
2014K1 4.8 4.1 5.7
2014K2 5.4 4.8 6
2014K3 5.4 5 6
2014K4 5.3 4.1 6.8
2015K1 5.4 4 7.2
2015K2 5.1 3.6 7
2015K3 4.8 4 5.6
2015K4 5.1 4.4 5.9
2016K1 6 4.7 7.5
2016K2 4.7 3.2 6.6
2016K3 5.4 3.8 7.3
2016K4 5.9 4.2 7.9
2017K1 6.2 4 8.9
2017K2 5 3.5 6.7
2017K3 4.8 3.9 5.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.8 8.7 19.3 31.6 4 1.9 7.3 3.3
2008 8.7 9.4 18.8 31.5 4.1 1.8 7.2 4.2
2009 7.4 9.5 18.3 31 4.8 1.9 6.6 4
2010 7.2 10.1 18.1 32 4.8 1.8 6.7 3.9
2011 7.6 9.7 18.4 33.2 4.3 1.8 6.5 3.9
2012 7.7 10.1 17.8 34.8 4.2 1.9 6.3 3.4
2013 7.4 10.1 17.8 34.3 4 1.7 6.3 3.4
2014 7.3 10.8 17.2 34.7 4.2 1.7 6.6 4
2015 8 10.4 17.7 32.8 4 1.8 6.9 3.9
2016 8.1 9.8 17.5 32.2 4.1 2.7 7.2 4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.