3595_0105
3595_0105
kommunefakta
2018-02-19T19:20:00.000Z
no
Sarpsborg kommune

Kommunefakta

Sarpsborg - 0105 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 55 421 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 1546 1441
5-9 år 1752 1613
10-14 år 1687 1626
15-19 år 1824 1738
20-24 år 1730 1559
25-29 år 1650 1629
30-34 år 1652 1633
35-39 år 1725 1709
40-44 år 1976 1938
45-49 år 2134 1969
50-54 år 1949 1847
55-59 år 1769 1757
60-64 år 1618 1585
65-69 år 1475 1562
70-74 år 1323 1478
75-79 år 780 962
80-84 år 504 691
85-89 år 302 540
90-94 år 113 259
95-99 år 17 61
100 år eller eldre 1 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 471 209 1416 140 44 503 209 1119 153 275
2017 463 211 1447 143 63 529 225 1168 146 281

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sarpsborg
Selveier 68.1
Andels- / aksjeeier 16.3
Leier 15.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sarpsborg
Jordbruk, skogbruk og fiske 258
Sekundærnæringer 5820
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 8787
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1304
Undervisning 1719
Helse- og sosialtjenester 5433
Personlig tjenesteyting 833

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 169000 361000 482000 265000
2006 176000 380000 505000 273000
2007 191000 411000 547000 298000
2008 206000 442000 583000 317000
2009 209000 447000 586000 322000
2010 217000 462000 605000 331000
2011 227000 485000 630000 343000
2012 235000 506000 653000 353000
2013 243000 524000 676000 361000
2014 252000 542000 698000 372000
2015 256000 560000 710000 378000
2016 262000 567000 722000 382000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sarpsborg
Grunnskolenivå 15006
Videregående skole-nivå 18024
Universitets- og høgskolenivå kort 8670
Universitets- og høgskolenivå lang 1770
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 298

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sarpsborg
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 7.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.6
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 15
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 24.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 12.1

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 7.3 5.8 9.6
2010K3 7.5 6.4 8.9
2010K4 7.2 5.9 8.9
2011K1 7.5 6.3 9
2011K2 6.9 5.7 8.5
2011K3 7.2 6.1 8.7
2011K4 6.5 5.4 8
2012K1 6.9 5.9 8.2
2012K2 6.3 5.4 7.6
2012K3 7 6 8.3
2012K4 7 5.8 8.6
2013K1 7.4 6.1 9.1
2013K2 6.5 5.1 8.2
2013K3 6.8 5.7 8.2
2013K4 6.9 5.6 8.4
2014K1 6.9 5.6 8.5
2014K2 6.5 5.2 8.2
2014K3 7.1 5.9 8.6
2014K4 6.8 5.6 8.3
2015K1 7 5.6 8.7
2015K2 6.4 4.9 8.2
2015K3 6.8 5.5 8.3
2015K4 6.5 5.4 7.8
2016K1 6.6 5.4 7.9
2016K2 6.1 5 7.5
2016K3 6.5 5.7 7.6
2016K4 6.4 5.3 7.7
2017K1 6.5 5.2 8.2
2017K2 6.1 4.9 7.6
2017K3 6.6 5.4 8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.5 9.8 22.8 33.3 5.3 2.6 4.4 2.5
2008 5.4 10.1 22.6 34.5 4.7 2.5 4 2.8
2009 5.2 10.5 22.6 32.8 5.2 2.5 4 2.7
2010 5.9 11 21.8 32.3 5.9 2.8 4.1 2.8
2011 6.4 10.8 21.1 31.7 5.6 2.9 4.7 2.6
2012 5.6 11.3 20.8 34.9 5.7 3.2 4.2 2.7
2013 5.5 10.4 19.8 34.6 5.5 3.2 4.1 2.7
2014 5.4 12.4 19.6 35.8 5.8 3.3 4 2.8
2015 5.2 11.7 19.7 33.6 5.7 3.4 4.3 2.7
2016 5.3 11.5 19.6 34.6 5.4 3.8 4 3.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.