3595_1546
3595_1546
kommunefakta
2018-02-18T02:03:00.000Z
no
Sandøy kommune

Kommunefakta

Sandøy - 1546 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 254 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 28 23
5-9 år 41 30
10-14 år 49 33
15-19 år 42 43
20-24 år 36 26
25-29 år 25 25
30-34 år 30 19
35-39 år 30 36
40-44 år 49 39
45-49 år 57 44
50-54 år 46 33
55-59 år 38 38
60-64 år 52 49
65-69 år 46 48
70-74 år 32 28
75-79 år 18 18
80-84 år 12 32
85-89 år 13 17
90-94 år 6 12
95-99 år 0 3
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 26 63 16 0 0 5 0 0 0
2017 3 24 68 17 0 0 7 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sandøy
Selveier 85.1
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sandøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 44
Sekundærnæringer 236
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 158
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 26
Undervisning 42
Helse- og sosialtjenester 114
Personlig tjenesteyting 11

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 162000 347000 540000
2006 162000 375000 564000 271000
2007 176000 422000 636000 287000
2008 203000 480000 698000
2009 193000 503000 715000 323000
2010 203000 525000 717000 368000
2011 214000 538000 763000 341000
2012 223000 587000 793000 364000
2013 231000 596000 828000 339000
2014 241000 631000 877000 373000
2015 249000 665000 875000 375000
2016 252000 657000 884000 398000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sandøy
Grunnskolenivå 300
Videregående skole-nivå 484
Universitets- og høgskolenivå kort 161
Universitets- og høgskolenivå lang 37
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 1

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sandøy
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 1.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 24.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 29.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 44.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.2 3.6 5.1
2010K3 4.3 3.4 5.7
2010K4 4.6 4.3 5.1
2011K1 4.6 3 7
2011K2 4.9 3.2 7.5
2011K3 4.1 2.5 6.7
2011K4 3.8 3.3 4.5
2012K1 4.8 3.9 6
2012K2 3.8 3.7 4.1
2012K3 4 4.2 3.7
2012K4 4 4.2 3.8
2013K1 4 3.4 4.9
2013K2 3.6 2.7 5
2013K3 4.1 3.4 5.2
2013K4 4.6 3.9 5.6
2014K1 4.9 4.2 6.1
2014K2 4.4 3.9 5
2014K3 4.2 4.6 3.5
2014K4 4.5 4.3 4.9
2015K1 3.8 3.2 4.8
2015K2 3.1 2.8 3.6
2015K3 3.8 3.7 4
2015K4 5 3.9 6.7
2016K1 5.4 3.8 7.8
2016K2 5.1 3.3 7.9
2016K3 5.2 3 8.4
2016K4 5.5 4.1 7.5
2017K1 4.8 4.1 5.7
2017K2 4.8 3.6 6.4
2017K3 4.8 3.9 6.1

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 11.2 7 16.9 36.6 0.1 1.4 3.1 4
2008 10.4 6.9 17.2 35.1 0.3 1.1 3.4 4.5
2009 10.3 7.7 17 32.3 0.5 1.1 3.2 4.6
2010 9.5 9 18.6 32.9 0.6 1 3.2 4.7
2011 9.6 9.6 19 34.3 0.6 0.9 3.9 3.7
2012 10.2 10.1 20.3 37.8 0.5 0.8 4.7 2.8
2013 12.5 9.8 20.7 36.1 0.5 1 5.3 3.3
2014 12.5 10.6 19.9 37.3 0.4 1.1 4.9 3.3
2015 13.3 9.8 20.4 34.1 0.6 0.8 3.6 2.4
2016 16 9.3 18.4 33 1.1 0.8 3.3 2.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.