3595_1102
3595_1102
kommunefakta
2018-02-20T00:25:00.000Z
no
Sandnes kommune

Kommunefakta

Sandnes - 1102 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 76 169 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 2881 2633
5-9 år 2857 2625
10-14 år 2487 2462
15-19 år 2568 2371
20-24 år 2450 2286
25-29 år 2889 2715
30-34 år 3156 3073
35-39 år 3067 2724
40-44 år 2930 2544
45-49 år 2703 2565
50-54 år 2464 2235
55-59 år 2138 2009
60-64 år 1866 1803
65-69 år 1500 1436
70-74 år 1150 1252
75-79 år 696 790
80-84 år 437 650
85-89 år 281 400
90-94 år 87 219
95-99 år 19 65
100 år eller eldre 4 10

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 252 1085 2924 453 248 171 349 489 433 839
2017 245 1093 2942 448 286 171 369 496 441 849

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Sandnes
Selveier 78.8
Andels- / aksjeeier 7.5
Leier 13.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Sandnes
Jordbruk, skogbruk og fiske 438
Sekundærnæringer 10127
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 14492
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 1469
Undervisning 2681
Helse- og sosialtjenester 6946
Personlig tjenesteyting 1363

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 190000 414000 542000 289000
2006 202000 438000 572000 307000
2007 220000 477000 630000 322000
2008 240000 518000 681000 354000
2009 245000 520000 688000 359000
2010 249000 539000 704000 368000
2011 259000 573000 734000 380000
2012 271000 608000 769000 395000
2013 287000 636000 799000 416000
2014 298000 662000 826000 423000
2015 302000 667000 834000 415000
2016 299000 666000 826000 412000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Sandnes
Grunnskolenivå 15141
Videregående skole-nivå 22164
Universitets- og høgskolenivå kort 13469
Universitets- og høgskolenivå lang 5867
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 386

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Sandnes
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 10.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 8.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 9.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 23
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 16.4

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.4 3.3 5.9
2010K3 4.9 3.9 6.5
2010K4 5 3.8 6.6
2011K1 5.1 3.8 7
2011K2 4.8 3.6 6.6
2011K3 5 3.7 6.7
2011K4 4.6 3.4 6.2
2012K1 4.8 3.5 6.6
2012K2 4.3 3 5.9
2012K3 4.4 3.1 6.2
2012K4 4.7 3.3 6.5
2013K1 5 3.5 7
2013K2 4.2 3 5.8
2013K3 4.5 3.4 6.1
2013K4 4.6 3.3 6.3
2014K1 4.7 3.3 6.6
2014K2 4.5 3.2 6.3
2014K3 4.7 3.5 6.3
2014K4 4.7 3.4 6.6
2015K1 4.8 3.4 6.5
2015K2 4.3 3.1 5.8
2015K3 4.6 3.5 5.9
2015K4 4.8 3.5 6.4
2016K1 4.8 3.3 6.5
2016K2 4.5 3.1 6.3
2016K3 4.7 3.4 6.3
2016K4 4.8 3.5 6.5
2017K1 5.2 3.6 7
2017K2 4.8 3.5 6.4
2017K3 5 3.8 6.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 5.3 12.2 24.5 25.4 3 3.2 6.2 4.9
2008 4.1 13.5 23.4 26.5 3.2 2.6 5.7 5.2
2009 4.2 14.1 22.6 25.5 3.8 2.5 5.7 4.4
2010 4.1 14.6 22.7 24.9 4.1 2.3 5.4 4.6
2011 4.9 16.3 22.7 25.8 4.1 2.8 4.7 4.4
2012 5.1 16.4 22.5 27.8 4 2.8 4.7 4.4
2013 5 16 22.1 27.1 4.1 2.5 4.6 4.2
2014 4.6 16.5 22 27.5 4.4 2.5 5.5 4.2
2015 4.9 16.1 22.1 26.4 4.8 2.4 5.7 4
2016 4.6 15.7 21.7 26.8 5.3 2.4 6.3 4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.