3595_1923
3595_1923
kommunefakta
2018-02-25T08:43:00.000Z
no
Salangen kommune

Kommunefakta

Salangen - 1923 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 226 innbyggere per 4. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 42 46
5-9 år 61 55
10-14 år 54 59
15-19 år 125 76
20-24 år 110 77
25-29 år 57 51
30-34 år 50 34
35-39 år 52 45
40-44 år 63 71
45-49 år 86 80
50-54 år 81 69
55-59 år 84 69
60-64 år 69 71
65-69 år 72 75
70-74 år 77 73
75-79 år 53 44
80-84 år 23 30
85-89 år 13 14
90-94 år 7 5
95-99 år 1 2
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 4 16 20 3 29 21 4 0 4 3
2017 3 19 22 3 27 10 4 3 4 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Salangen
Selveier 81.4
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 17.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Salangen
Jordbruk, skogbruk og fiske 63
Sekundærnæringer 159
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 239
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 101
Undervisning 134
Helse- og sosialtjenester 308
Personlig tjenesteyting 24

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 162000 375000 476000 270000
2006 166000 386000 513000 303000
2007 177000 434000 542000 313000
2008 190000 461000 603000 344000
2009 197000 449000 601000 363000
2010 207000 479000 645000 355000
2011 225000 488000 661000 358000
2012 231000 514000 694000 355000
2013 239000 521000 732000 375000
2014 256000 545000 737000 395000
2015 257000 584000 747000 390000
2016 269000 595000 787000 395000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Salangen
Grunnskolenivå 570
Videregående skole-nivå 764
Universitets- og høgskolenivå kort 370
Universitets- og høgskolenivå lang 91
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 11

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Salangen
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 8.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 5.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 7.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 33.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 8.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 20.8

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.6 5.4 7.9
2010K3 6.7 5 8.7
2010K4 5.7 3.7 8.1
2011K1 6.4 5 8
2011K2 6.4 5.2 7.8
2011K3 6.7 5.8 7.6
2011K4 6.9 5 9.2
2012K1 7.3 6 8.8
2012K2 7.6 6 9.5
2012K3 6.9 5.2 8.9
2012K4 7.2 4.9 9.9
2013K1 7.3 4.7 10.2
2013K2 6.6 4.3 9.2
2013K3 6.4 4.4 8.7
2013K4 6.5 4.8 8.3
2014K1 7.2 5.3 9.3
2014K2 7.4 5.9 9.1
2014K3 7.8 5.4 10.6
2014K4 6.5 4.8 8.5
2015K1 6.6 5.1 8.2
2015K2 5.9 4.7 7.2
2015K3 6.8 5.3 8.7
2015K4 7.4 4.7 10.7
2016K1 6.8 4.4 9.6
2016K2 6.3 3.8 9.5
2016K3 6.6 4.6 9.1
2016K4 6.5 4.7 8.6
2017K1 5.8 4.9 6.7
2017K2 5.9 4.3 7.8
2017K3 5.6 3.8 7.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 9.3 6.6 18.7 27.5 3.5 6.1 2.8 2.7
2008 9.7 6.6 18.1 27.8 3.1 8.9 2.4 2.9
2009 9.4 6.9 18.4 25.5 2.9 9.5 2.5 3.3
2010 9.6 6.9 18.2 26.2 3.3 10 3 3.7
2011 9 7.1 17.3 26 2 10.9 2.8 3.4
2012 9.5 7.8 16.7 27.7 2 11.5 2.7 3.6
2013 7.2 7.1 17.3 27.8 2.6 12.3 2.6 3.6
2014 7 7 16.2 29.3 2.6 10.8 2.3 3.4
2015 6.7 6.4 17 28 2.8 9.5 2.8 3.6
2016 6.4 5.8 16.4 28.6 2.9 9.2 2.8 3.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.