3595_0136
3595_0136
kommunefakta
2017-10-19T18:23:00.000Z
no
Rygge kommune

Kommunefakta

Rygge - 0136 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

15 907 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 391 371
5-9 år 453 428
10-14 år 515 488
15-19 år 594 493
20-24 år 502 456
25-29 år 406 345
30-34 år 416 417
35-39 år 457 464
40-44 år 603 572
45-49 år 612 665
50-54 år 602 603
55-59 år 559 491
60-64 år 459 488
65-69 år 437 464
70-74 år 373 397
75-79 år 229 284
80-84 år 169 217
85-89 år 91 118
90-94 år 29 72
95-99 år 3 12
100 år eller eldre 1 1

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 120 85 412 46 17 50 40 53 123 259
2017 116 87 463 50 17 53 46 60 135 267

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  128 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  141 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  296 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  111 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Rygge
Selveier 69.7
Andels- / aksjeeier 19.3
Leier 11.1

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Rygge
Jordbruk, skogbruk og fiske 126
Sekundærnæringer 1148
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3040
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 671
Undervisning 550
Helse- og sosialtjenester 1573
Personlig tjenesteyting 262

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 180000 391000 508000 284000
2006 188000 404000 543000 294000
2007 205000 442000 595000 308000
2008 221000 472000 630000 330000
2009 223000 477000 643000 335000
2010 230000 496000 661000 341000
2011 244000 521000 688000 365000
2012 250000 545000 725000 365000
2013 263000 568000 735000 384000
2014 269000 587000 763000 391000
2015 275000 602000 781000 390000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Rygge
Grunnskolenivå 3872
Videregående skole-nivå 5167
Universitets- og høgskolenivå kort 2632
Universitets- og høgskolenivå lang 770
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 78

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

848 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Rygge
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 23.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 35
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 1.2

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  79,1 år

 • Kvinner

  82,8 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,6 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  462 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,4 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.4 10.5 24.6 31.7 3.4 2.1 7.5 1.5
2008 7.5 10.6 23.7 33.4 3.3 2.3 7.4 1.5
2009 6.2 10.3 23.2 33.3 3.4 2.3 7 2.5
2010 6.7 10.2 23.4 34.1 4 4 6.8 1.6
2011 6.4 10.2 21.9 35 4.3 4.3 6.4 1.4
2012 7.1 10.4 21.7 38.2 4 4.7 5 1.3
2013 6.9 10.3 21.9 36.4 4.1 4.5 4.7 1.5
2014 6.7 10.4 21.7 39.2 4 4.3 4.9 1.4
2015 6.4 10.5 21.3 36.8 4.5 3.7 5.2 1.5
2016 6.6 10.3 21.8 36.7 5.1 3.2 5.1 1.4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  63 288 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.