3595_0136
3595_0136
kommunefakta
2018-02-20T00:47:00.000Z
no
Rygge kommune

Kommunefakta

Rygge - 0136 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 15 937 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 391 371
5-9 år 453 428
10-14 år 515 488
15-19 år 594 493
20-24 år 502 456
25-29 år 406 345
30-34 år 416 417
35-39 år 457 464
40-44 år 603 572
45-49 år 612 665
50-54 år 602 603
55-59 år 559 491
60-64 år 459 488
65-69 år 437 464
70-74 år 373 397
75-79 år 229 284
80-84 år 169 217
85-89 år 91 118
90-94 år 29 72
95-99 år 3 12
100 år eller eldre 1 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 120 85 412 46 17 50 40 53 123 259
2017 116 87 463 50 17 53 46 60 135 267

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Rygge
Selveier 69.7
Andels- / aksjeeier 19.3
Leier 11.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Rygge
Jordbruk, skogbruk og fiske 126
Sekundærnæringer 1148
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3040
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 671
Undervisning 550
Helse- og sosialtjenester 1573
Personlig tjenesteyting 262

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 180000 391000 508000 284000
2006 188000 404000 543000 294000
2007 205000 442000 595000 308000
2008 221000 472000 630000 330000
2009 223000 477000 643000 335000
2010 230000 496000 661000 341000
2011 244000 521000 688000 365000
2012 250000 545000 725000 365000
2013 263000 568000 735000 384000
2014 269000 587000 763000 391000
2015 275000 602000 781000 390000
2016 276000 607000 794000 391000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Rygge
Grunnskolenivå 3872
Videregående skole-nivå 5167
Universitets- og høgskolenivå kort 2632
Universitets- og høgskolenivå lang 770
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 78

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Rygge
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 23.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 0
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 35
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 16.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 1.2

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.9 4.6 7.4
2010K3 6.3 5 7.8
2010K4 6.4 4.9 8.3
2011K1 6.2 4.7 8
2011K2 6 4.7 7.6
2011K3 5.8 4.5 7.5
2011K4 5.8 4.4 7.4
2012K1 6.1 4.7 7.8
2012K2 5.9 4.8 7.3
2012K3 6.4 5.2 7.9
2012K4 6.1 4.5 8.1
2013K1 6.3 4.4 8.6
2013K2 5.6 3.8 7.7
2013K3 6.2 4.4 8.4
2013K4 6.4 4.7 8.6
2014K1 6.5 4.7 8.9
2014K2 6.3 4.8 8.2
2014K3 6.8 5.5 8.4
2014K4 6.2 4.7 8
2015K1 6.1 4.8 7.7
2015K2 5.6 4 7.4
2015K3 6.1 4.5 8.1
2015K4 5.8 4.4 7.5
2016K1 6 4.6 7.7
2016K2 5.9 4.4 7.6
2016K3 6.2 4.8 7.9
2016K4 6.5 5 8.2
2017K1 6.8 5.4 8.4
2017K2 5.7 3.9 7.7
2017K3 5.9 4.2 8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.4 10.5 24.6 31.7 3.4 2.1 7.5 1.5
2008 7.5 10.6 23.7 33.4 3.3 2.3 7.4 1.5
2009 6.2 10.3 23.2 33.3 3.4 2.3 7 2.5
2010 6.7 10.2 23.4 34.1 4 4 6.8 1.6
2011 6.4 10.2 21.9 35 4.3 4.3 6.4 1.4
2012 7.1 10.4 21.7 38.2 4 4.7 5 1.3
2013 6.9 10.3 21.9 36.4 4.1 4.5 4.7 1.5
2014 6.7 10.4 21.7 39.2 4 4.3 4.9 1.4
2015 6.4 10.5 21.3 36.8 4.5 3.7 5.2 1.5
2016 6.6 10.3 21.8 36.7 5.1 3.2 5.1 1.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.