3595_1856
3595_1856
kommunefakta
2018-02-21T17:49:00.000Z
no
Røst kommune

Kommunefakta

Røst - 1856 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 521 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 5 13
5-9 år 16 9
10-14 år 11 14
15-19 år 15 20
20-24 år 19 11
25-29 år 17 10
30-34 år 8 13
35-39 år 17 16
40-44 år 22 18
45-49 år 16 19
50-54 år 26 19
55-59 år 25 24
60-64 år 23 14
65-69 år 15 17
70-74 år 12 10
75-79 år 9 13
80-84 år 10 9
85-89 år 5 8
90-94 år 1 5
95-99 år 1 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 4 15 0 0 0 0 3 0 0 0
2017 4 14 3 0 0 0 3 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Røst
Selveier 85.9
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Røst
Jordbruk, skogbruk og fiske 42
Sekundærnæringer 71
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 73
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 13
Undervisning 13
Helse- og sosialtjenester 48
Personlig tjenesteyting 7

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 161000 357000 499000
2006 174000 413000 565000 386000
2007 184000 433000 634000 419000
2008 204000 519000 675000 310000
2009 203000 469000 650000 322000
2010 204000 458000 652000 346000
2011 215000 518000 709000 372000
2012 227000 532000 732000 412000
2013 229000 511000 728000 405000
2014 244000 515000 778000 390000
2015 250000 564000 917000 439000
2016 241000 588000 917000 371000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Røst
Grunnskolenivå 240
Videregående skole-nivå 141
Universitets- og høgskolenivå kort 48
Universitets- og høgskolenivå lang 18
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 4

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Røst
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8.1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 14.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 22.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern -13.5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern -1.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 61.8

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4 2.3 5.6
2010K3 6.4 3.9 8.7
2010K4 7.8 6.5 9.2
2011K1 8.3 6.1 10.2
2011K2 8.4 6.2 10.6
2011K3 10.1 6.5 13.8
2011K4 8.1 4.6 11.4
2012K1 6.8 3.3 10.2
2012K2 5.8 4.9 6.8
2012K3 6.4 3.9 9
2012K4 6.1 3.7 8.7
2013K1 7.1 4.5 9.7
2013K2 7.1 4.6 9.5
2013K3 8.9 8.6 9.1
2013K4 7.9 7.5 8.3
2014K1 6.7 6.7 6.8
2014K2 4.9 2.5 7.5
2014K3 9 6.2 11.8
2014K4 5.4 4.9 6
2015K1 6.1 5.8 6.3
2015K2 6.3 5.5 7
2015K3 8.7 7.6 9.7
2015K4 8.7 8.5 8.9
2016K1 6.7 6.3 7
2016K2 7.3 5.9 8.6
2016K3 9.4 6.3 12.3
2016K4 6.8 2.8 10.4
2017K1 7 5 9
2017K2 8.2 5.4 10.9
2017K3 7.6 4.2 10.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år, Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 16.1 8.1 19.9 31.1 1.5 0.2 7.2 2.2
2008 17.8 9.6 17.8 32.7 1.2 0.1 7.4 2
2009 15.6 9.2 17.6 32.4 1.5 0.1 8.6 1.9
2010 17.1 9.2 17.1 29.2 2 0.5 8.2 1.6
2011 22.5 7.9 13.4 26.5 2.2 0.5 7.7 3.8
2012 17 6 15.9 29.2 1.5 0.9 8.7 6.4
2013 16.2 6.2 13.8 37.4 1.5 0.5 5.9 2.7
2014 15.6 5.9 13 39.9 2.5 0.9 7.4 2.4
2015 15.9 4.6 12.6 38.7 1.9 0.6 6.3 2.7
2016 14.8 5 13.7 36.3 2.1 0.8 6.5 2.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.