3595_1640
3595_1640
kommunefakta
2018-02-20T00:27:00.000Z
no
Røros kommune

Kommunefakta

Røros - 1640 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 656 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 102 109
5-9 år 152 120
10-14 år 149 156
15-19 år 163 176
20-24 år 195 175
25-29 år 147 153
30-34 år 157 142
35-39 år 144 134
40-44 år 167 170
45-49 år 187 199
50-54 år 167 197
55-59 år 205 223
60-64 år 206 215
65-69 år 209 190
70-74 år 174 190
75-79 år 103 100
80-84 år 74 93
85-89 år 42 73
90-94 år 16 37
95-99 år 4 7
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 69 42 18 16 25 19 3 3 0 0
2017 70 55 15 17 24 7 3 3 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Røros (-2017)
Selveier 85.1
Andels- / aksjeeier 0.8
Leier 14.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Røros (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 99
Sekundærnæringer 762
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 970
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 159
Undervisning 219
Helse- og sosialtjenester 573
Personlig tjenesteyting 109

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 171000 367000 486000 279000
2006 181000 389000 503000 289000
2007 196000 414000 544000 291000
2008 217000 446000 585000 307000
2009 219000 449000 590000 327000
2010 224000 465000 617000 329000
2011 237000 498000 642000 342000
2012 247000 521000 676000 356000
2013 261000 539000 714000 377000
2014 267000 568000 720000 401000
2015 274000 572000 726000 391000
2016 280000 598000 755000 414000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Røros (-2017)
Grunnskolenivå 1147
Videregående skole-nivå 2241
Universitets- og høgskolenivå kort 1012
Universitets- og høgskolenivå lang 266
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 25

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Røros (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 5.4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 2.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 20.2
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 19.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 26.9

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.7 3.6 6
2010K3 5.2 3.9 6.6
2010K4 4.9 3.8 6.1
2011K1 5 3.8 6.4
2011K2 4.1 2.9 5.3
2011K3 4.7 3.6 5.8
2011K4 4.3 3.7 5
2012K1 4.3 3.7 4.9
2012K2 4.3 3.5 5.2
2012K3 4.2 2.9 5.7
2012K4 4 2.6 5.6
2013K1 4.3 2.8 6.1
2013K2 4.4 2.9 6.2
2013K3 5.2 3.7 6.9
2013K4 5 2.9 7.3
2014K1 4.8 3.2 6.6
2014K2 4.6 3.5 5.9
2014K3 4.6 3.8 5.4
2014K4 4.4 3.4 5.6
2015K1 4.7 3.1 6.4
2015K2 4.5 3.1 6
2015K3 4.3 2.9 5.8
2015K4 4.2 2.5 6
2016K1 4.1 2.4 5.8
2016K2 4.3 2.1 6.6
2016K3 4.5 2.7 6.3
2016K4 4.3 3.2 5.5
2017K1 4.1 3.1 5.2
2017K2 3.6 2.6 4.7
2017K3 4 2.8 5.3

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.2 8.3 19.8 30.3 3.2 1.2 5.6 5.5
2008 9.6 9.1 19.5 31.3 3 2.2 5.7 5.1
2009 9 8.7 19 31.6 2.9 2.3 5.4 4.9
2010 8.6 9.2 18.7 30.3 3.4 2.1 5.3 5.1
2011 8.4 8.5 18.3 30.6 4.2 2.4 5.2 5.3
2012 8.2 9 18.7 35.7 3.6 2.7 5.1 5.2
2013 8.1 8.8 17.5 35.3 3.3 2.1 5.4 4.4
2014 8.8 9.2 16.9 35.9 4 2.2 5.5 4.7
2015 8.6 8.2 16.2 32.9 4.2 2.4 5.5 5.1
2016 7.7 7.6 16.4 32.3 4.3 2.9 5.3 4.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.