3595_0121
3595_0121
kommunefakta
2018-02-18T01:31:00.000Z
no
Rømskog kommune

Kommunefakta

Rømskog - 0121 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 674 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 14 11
5-9 år 20 20
10-14 år 18 13
15-19 år 24 23
20-24 år 17 16
25-29 år 10 6
30-34 år 27 18
35-39 år 24 22
40-44 år 24 16
45-49 år 18 26
50-54 år 32 22
55-59 år 25 34
60-64 år 26 16
65-69 år 23 19
70-74 år 18 21
75-79 år 13 12
80-84 år 13 15
85-89 år 9 13
90-94 år 3 3
95-99 år 0 1
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 17 5 7 6 0 0 0 0 3 0
2017 17 6 7 6 0 0 0 0 3 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Rømskog
Selveier 86.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Rømskog
Jordbruk, skogbruk og fiske 17
Sekundærnæringer 80
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 118
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 15
Undervisning 30
Helse- og sosialtjenester 64
Personlig tjenesteyting 18

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 160000 299000 465000
2006 169000 328000 475000
2007 182000 362000 516000
2008 205000 392000 553000
2009 213000 391000 544000
2010 221000 445000 567000
2011 228000 484000 610000 334000
2012 250000 458000 631000
2013 257000 483000 659000
2014 255000 542000 694000
2015 258000 539000 692000
2016 265000 548000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Rømskog
Grunnskolenivå 190
Videregående skole-nivå 264
Universitets- og høgskolenivå kort 94
Universitets- og høgskolenivå lang 18
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 4

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Rømskog
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 23.7
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 19.2
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 1.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 0
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 12.9

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.8 4.9 4.7
2010K3 5.9 5.5 6.6
2010K4 6.3 5.5 7.6
2011K1 6.2 4.5 8.6
2011K2 4.5 3.1 6.6
2011K3 5.3 5.4 5.1
2011K4 5.4 5.9 4.8
2012K1 6 6.3 5.6
2012K2 4.6 3.6 6.2
2012K3 5 4.5 5.8
2012K4 4.6 4.1 5.4
2013K1 4.6 3.9 5.5
2013K2 3.6 3.7 3.5
2013K3 3.8 5 2.2
2013K4 4.4 4.8 3.7
2014K1 5.2 4.2 6.7
2014K2 5.1 2.4 9
2014K3 5.9 2 11.3
2014K4 5.9 3.2 9.6
2015K1 6.1 5.7 6.7
2015K2 5.1 6 3.9
2015K3 6.5 6.2 6.9
2015K4 4.2 4.1 4.3
2016K1 5.1 5.9 4.1
2016K2 5.2 4.4 6.3
2016K3 3.5 2.2 5.4
2016K4 3.3 3.3 3.3
2017K1 4.8 3.7 6.4
2017K2 4 2 6.7
2017K3 3.9 2.1 6.4

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 16.8 4.9 15.6 29 2 0.3 5.8 7
2008 18 5.7 16.9 32.4 2.3 0.6 3.8 8.2
2009 17.3 5.8 16.4 29.2 2.2 0.2 3.1 8.8
2010 18.3 5.8 17 33.2 2.1 0.7 3.9 6.8
2011 16.7 6.8 17.2 32.2 2.1 0.9 3.3 6.5
2012 13.6 7 17.6 38.6 2.3 0.7 3.4 5.7
2013 12.1 7 16.9 37.5 1 0.4 3.6 5.9
2014 13.7 7.5 17.5 39.5 1.5 0.7 3.3 5.5
2015 14.1 7.1 18.3 36.8 2.1 1.4 3.7 4
2016 12.6 6.9 17.7 39.4 2.8 1.2 3.6 3.4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.