3595_1624
3595_1624
kommunefakta
2017-09-23T22:00:00.000Z
no
Rissa kommune

Kommunefakta

Rissa - 1624 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

6 622 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 188 171
5-9 år 202 189
10-14 år 224 194
15-19 år 248 222
20-24 år 221 180
25-29 år 151 149
30-34 år 170 160
35-39 år 194 177
40-44 år 228 205
45-49 år 257 251
50-54 år 258 201
55-59 år 228 189
60-64 år 219 207
65-69 år 198 188
70-74 år 182 176
75-79 år 106 138
80-84 år 76 96
85-89 år 54 58
90-94 år 17 37
95-99 år 3 12
100 år eller eldre 0 4

Befolkningens størrelse og sammensetning endres når folk fødes og dør, og når de flytter.
Når det fødes flere enn det dør får vi et fødselsoverskudd. Nettoinnflytting får vi når det flytter flere inn enn ut. Dette bestemmer folkeveksten i kommunen.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Årlige befolkningsendringer
Årlige befolkningsendringer
Fødselsoverskot Nettoinnflytting inkl. inn- og utvandring Folkevekst
1997K4 26 -26 0
1998K4 21 -10 11
1999K4 1 56 57
2000K4 0 -8 -8
2001K4 -1 -52 -53
2002K4 2 -67 -65
2003K4 -6 8 2
2004K4 5 47 52
2005K4 -1 -15 -16
2006K4 -21 -35 -51
2007K4 2 -1 0
2008K4 -11 33 23
2009K4 8 43 53
2010K4 0 101 101
2011K4 -1 1 0
2012K4 -12 120 109
2013K4 -2 -4 -6
2014K4 2 28 30
2015K4 4 -37 -32
2016K4 -2 -13 -16

Fakta om befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Rissa
Selveier 83
Andels- / aksjeeier 0.9
Leier 16.1

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Rissa
Jordbruk, skogbruk og fiske 208
Sekundærnæringer 993
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 793
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 175
Undervisning 235
Helse- og sosialtjenester 645
Personlig tjenesteyting 87

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 153000 333000 469000 271000
2006 157000 353000 501000 288000
2007 171000 393000 555000 313000
2008 186000 421000 593000 344000
2009 196000 427000 603000 339000
2010 204000 443000 627000 340000
2011 212000 462000 647000 351000
2012 221000 489000 673000 371000
2013 238000 511000 712000 370000
2014 248000 533000 729000 384000
2015 245000 546000 737000 388000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Rissa
Grunnskolenivå 1601
Videregående skole-nivå 2538
Universitets- og høgskolenivå kort 916
Universitets- og høgskolenivå lang 193
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 16

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 562 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Rissa
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 17.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 19.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 2.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 31.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 1.1

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80,1 år

 • Kvinner

  84 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  6,1 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  247 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Pleie- og omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

2,3 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10 8 25.7 33.3 1.5 2.6 2.7 2.9
2008 10 8.4 24.6 34.6 1.6 2.5 2.3 2.9
2009 10 8.1 23.2 32.7 1.9 2.7 2.5 2.8
2010 9.4 8.6 23.2 31.2 2.1 2.6 4.5 2.6
2011 8.2 8.9 23.9 32.3 2.2 3 1.9 2.7
2012 7.6 8.1 21.3 33.1 2.3 2.4 4.1 3.2
2013 6.8 7.8 20.5 33.1 2.7 2.5 4.1 2
2014 7.1 8.4 19.2 34.6 3.2 2.4 4.5 2.1
2015 6.6 8.6 18.8 33.5 4.2 2.7 4.5 2
2016 7.4 9 18.1 32.7 4.5 2.4 4.2 2.6

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  99 703 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.