3595_1624
3595_1624
kommunefakta
2018-01-22T19:35:00.000Z
no
Rissa kommune

Kommunefakta

Rissa - 1624 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 639 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 188 171
5-9 år 202 189
10-14 år 224 194
15-19 år 248 222
20-24 år 221 180
25-29 år 151 149
30-34 år 170 160
35-39 år 194 177
40-44 år 228 205
45-49 år 257 251
50-54 år 258 201
55-59 år 228 189
60-64 år 219 207
65-69 år 198 188
70-74 år 182 176
75-79 år 106 138
80-84 år 76 96
85-89 år 54 58
90-94 år 17 37
95-99 år 3 12
100 år eller eldre 0 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 20 94 101 29 30 29 20 3 0 0
2017 18 89 100 35 40 33 21 0 0 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Rissa (-2017)
Selveier 83
Andels- / aksjeeier 0.9
Leier 16.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Rissa (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 208
Sekundærnæringer 993
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 793
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 175
Undervisning 235
Helse- og sosialtjenester 645
Personlig tjenesteyting 87

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 153000 333000 469000 271000
2006 157000 353000 501000 288000
2007 171000 393000 555000 313000
2008 186000 421000 593000 344000
2009 196000 427000 603000 339000
2010 204000 443000 627000 340000
2011 212000 462000 647000 351000
2012 221000 489000 673000 371000
2013 238000 511000 712000 370000
2014 248000 533000 729000 384000
2015 245000 546000 737000 388000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Rissa (-2017)
Grunnskolenivå 1601
Videregående skole-nivå 2538
Universitets- og høgskolenivå kort 916
Universitets- og høgskolenivå lang 193
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 16

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Rissa (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 17.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 19.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 2.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 31.3
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 1.1

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.4 4 7.4
2010K3 6.3 5.3 7.9
2010K4 5.9 5 7.1
2011K1 6.2 5 7.9
2011K2 5.9 4.9 7.2
2011K3 6.3 5.5 7.3
2011K4 6.2 4.8 8.2
2012K1 5.9 3.9 8.7
2012K2 5.1 3.3 7.7
2012K3 4.7 3.6 6.4
2012K4 4.6 3.9 5.8
2013K1 5.2 4.2 6.7
2013K2 4.6 3.7 6.2
2013K3 5.6 4.5 7.4
2013K4 5.6 4.1 7.8
2014K1 5.8 4.3 8.2
2014K2 5.8 4 8.3
2014K3 6.5 5.2 8.5
2014K4 5.6 4.5 7.1
2015K1 5.8 4.8 7.2
2015K2 5 3.6 7.1
2015K3 5.5 3.6 8.1
2015K4 5.3 4.1 7
2016K1 5.5 3.9 7.7
2016K2 5.2 4 6.9
2016K3 6 4.8 7.4
2016K4 6.2 5.1 7.6
2017K1 5.7 4.8 6.9
2017K2 5.5 4.8 6.5
2017K3 5.7 5.1 6.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10 8 25.7 33.3 1.5 2.6 2.7 2.9
2008 10 8.4 24.6 34.6 1.6 2.5 2.3 2.9
2009 10 8.1 23.2 32.7 1.9 2.7 2.5 2.8
2010 9.4 8.6 23.2 31.2 2.1 2.6 4.5 2.6
2011 8.2 8.9 23.9 32.3 2.2 3 1.9 2.7
2012 7.6 8.1 21.3 33.1 2.3 2.4 4.1 3.2
2013 6.8 7.8 20.5 33.1 2.7 2.5 4.1 2
2014 7.1 8.4 19.2 34.6 3.2 2.4 4.5 2.1
2015 6.6 8.6 18.8 33.5 4.2 2.7 4.5 2
2016 7.4 9 18.1 32.7 4.5 2.4 4.2 2.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.