3595_0901
3595_0901
kommunefakta
2018-02-18T02:14:00.000Z
no
Risør kommune

Kommunefakta

Risør - 0901 (Aust-Agder)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 899 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 170 131
5-9 år 176 191
10-14 år 194 182
15-19 år 255 232
20-24 år 196 189
25-29 år 196 185
30-34 år 183 147
35-39 år 167 167
40-44 år 236 243
45-49 år 243 238
50-54 år 240 244
55-59 år 237 243
60-64 år 235 257
65-69 år 284 263
70-74 år 213 204
75-79 år 111 126
80-84 år 72 90
85-89 år 40 78
90-94 år 13 38
95-99 år 5 22
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 26 47 75 36 29 51 17 20 0 0
2017 25 51 79 38 34 46 20 18 0 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Risør
Selveier 81.6
Andels- / aksjeeier 4.8
Leier 13.7

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Risør
Jordbruk, skogbruk og fiske 43
Sekundærnæringer 664
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 941
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 140
Undervisning 307
Helse- og sosialtjenester 760
Personlig tjenesteyting 97

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 168000 337000 494000 274000
2006 175000 357000 520000 279000
2007 187000 389000 553000 297000
2008 204000 427000 585000 312000
2009 206000 423000 587000 325000
2010 216000 444000 606000 327000
2011 225000 482000 632000 343000
2012 233000 518000 665000 364000
2013 241000 533000 688000 357000
2014 249000 558000 710000 372000
2015 254000 572000 716000 375000
2016 260000 570000 727000 371000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Risør
Grunnskolenivå 1691
Videregående skole-nivå 2400
Universitets- og høgskolenivå kort 1188
Universitets- og høgskolenivå lang 287
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 43

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Risør
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 3.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 17.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 12.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 13.3

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 78,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.5 4.7 6.5
2010K3 6.3 5.5 7.3
2010K4 5.5 5 6.2
2011K1 5.8 4.7 7.1
2011K2 5.4 4.3 6.7
2011K3 4.6 3.6 6
2011K4 4.7 3.5 6.2
2012K1 5 3.9 6.3
2012K2 4.7 3.7 6.1
2012K3 5.6 4.9 6.4
2012K4 5.7 4.3 7.6
2013K1 5.8 4.4 7.5
2013K2 5.1 3.8 6.7
2013K3 5.3 4.5 6.3
2013K4 4.7 3.8 6
2014K1 5.3 4.2 6.8
2014K2 5.6 4 7.6
2014K3 5.8 4.8 7.2
2014K4 5.7 4.1 7.9
2015K1 5.9 4.7 7.3
2015K2 5.1 4.2 6.3
2015K3 4.9 4.5 5.3
2015K4 5.2 4.7 5.7
2016K1 5.7 4.9 6.8
2016K2 5.1 4.1 6.2
2016K3 5 4.2 5.8
2016K4 5.2 4.6 5.9
2017K1 5.8 4.8 6.8
2017K2 5.6 3.9 7.4
2017K3 6.2 4.1 8.6

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.4 7 21.3 35.1 4.4 1.5 6.4 3.7
2008 5.8 7.5 21.4 35.4 4.3 1.6 6.4 3.6
2009 5.9 7.9 20.7 34.2 4.3 1.8 6.4 3.9
2010 6.1 8.5 21.1 33.9 5 1.9 6.2 4
2011 6.3 8.8 20.5 33.6 4.7 3.8 3.7 4
2012 6.6 8.8 19.5 34.8 4.5 4.5 3.5 3.5
2013 6.7 9.8 19.1 35.6 4.6 5.3 3.7 3.3
2014 6.8 8.9 18.9 36 4.4 5.5 3.8 3.5
2015 6.7 8.9 18.9 36.2 4.7 4.6 4 3.2
2016 6.5 8.5 19 35.4 5.3 6.3 3.2 3.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.