3595_0412
3595_0412
kommunefakta
2017-10-20T01:28:00.000Z
no
Ringsaker kommune

Kommunefakta

Ringsaker - 0412 (Hedmark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 2. kvartal 2017]

34 010 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 885 752
5-9 år 1051 985
10-14 år 1007 964
15-19 år 1173 1057
20-24 år 1007 986
25-29 år 998 957
30-34 år 1003 901
35-39 år 1036 926
40-44 år 1127 1138
45-49 år 1245 1247
50-54 år 1287 1277
55-59 år 1223 1035
60-64 år 1021 1014
65-69 år 1024 998
70-74 år 803 926
75-79 år 557 621
80-84 år 327 460
85-89 år 215 311
90-94 år 81 161
95-99 år 7 41
100 år eller eldre 1 7

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 127 220 505 118 43 133 51 86 3 184
2017 118 233 555 116 64 140 53 85 3 186

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  320 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  322 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  244 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  131 personer [per 2. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Ringsaker
Selveier 82.7
Andels- / aksjeeier 2.5
Leier 14.8

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Ringsaker
Jordbruk, skogbruk og fiske 694
Sekundærnæringer 3851
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 5749
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 866
Undervisning 1053
Helse- og sosialtjenester 3817
Personlig tjenesteyting 588

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 162000 355000 480000 267000
2006 171000 371000 502000 279000
2007 185000 405000 541000 301000
2008 200000 436000 583000 319000
2009 207000 442000 594000 331000
2010 213000 456000 611000 336000
2011 224000 484000 633000 348000
2012 232000 508000 660000 362000
2013 243000 528000 683000 366000
2014 250000 547000 707000 376000
2015 256000 564000 728000 379000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Ringsaker
Grunnskolenivå 9124
Videregående skole-nivå 11436
Universitets- og høgskolenivå kort 5213
Universitets- og høgskolenivå lang 1152
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 182

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

1 897 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Ringsaker
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 13.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 18.4
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 9.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 11.4
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 9

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse og levekår

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  78,9 år

 • Kvinner

  83 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Sosialhjelp

 • Andel sosialhjelpsmottakere

  4,7 % [per 2016]

  Andelen av kommunens innbyggere mellom 20 og 66 år som har mottatt økonomisk sosialhjelp. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt for de som er ute av stand til å sørge for selv ved hjelp av arbeid, egne midler eller andre ytelser man kan ha krav på. Kilden til tallet.

 • Antall sosialhjelpsmottakere

  1 005 personer [per 2016]

  Antall innbyggere i kommunen som mottok økonomisk sosialhjelp (bidrag og/eller lån) i løpet av rapporteringsåret. Kilden til tallet.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

4,7 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.5 8.4 24.3 34.4 3.5 2.3 5.7 3
2008 6 9.1 24 35.5 3.7 2.2 5.6 2.6
2009 5.8 9.4 23.5 33.3 3.8 2.3 5.5 2.7
2010 5.7 10.1 23.5 34.4 4 2.6 5.7 3.2
2011 5.4 11 21.7 33.5 3.9 2.9 6.6 2.7
2012 5.3 11.3 21.9 35.6 3.8 3.1 6.8 2.8
2013 5.1 11.1 21.2 33.8 3.7 3.3 6.9 2.9
2014 5.2 11.8 21.1 35.5 3.9 3.5 6.8 3.4
2015 5.1 11.1 20.8 32.7 4 3.4 7.6 3.1
2016 5.6 10.9 21.2 33.7 4.2 3.4 7.8 3.3

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  57 415 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.