3595_1635
3595_1635
kommunefakta
2018-02-20T00:27:00.000Z
no
Rennebu kommune

Kommunefakta

Rennebu - 1635 (Sør-Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 536 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 54 47
5-9 år 68 57
10-14 år 77 78
15-19 år 103 75
20-24 år 89 82
25-29 år 70 60
30-34 år 52 30
35-39 år 49 63
40-44 år 84 80
45-49 år 91 86
50-54 år 106 77
55-59 år 78 83
60-64 år 84 92
65-69 år 104 100
70-74 år 87 90
75-79 år 47 48
80-84 år 42 36
85-89 år 21 29
90-94 år 10 19
95-99 år 2 5
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 3 3 36 0 25 11 3 0 0 3
2017 3 0 39 0 29 11 3 0 0 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Rennebu (-2017)
Selveier 82.1
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 16.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Rennebu (-2017)
Jordbruk, skogbruk og fiske 172
Sekundærnæringer 302
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 313
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 69
Undervisning 69
Helse- og sosialtjenester 253
Personlig tjenesteyting 39

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 153000 321000 465000 305000
2006 159000 341000 487000 289000
2007 174000 369000 520000 312000
2008 187000 400000 557000 339000
2009 187000 420000 562000 323000
2010 200000 434000 587000 330000
2011 214000 476000 621000 330000
2012 227000 488000 655000 327000
2013 236000 492000 693000 337000
2014 247000 517000 696000 348000
2015 253000 539000 705000 330000
2016 257000 540000 724000 325000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Rennebu (-2017)
Grunnskolenivå 653
Videregående skole-nivå 1039
Universitets- og høgskolenivå kort 319
Universitets- og høgskolenivå lang 60
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 10

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Rennebu (-2017)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 8.5
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 22.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 21.1
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 9.1

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.7 5 6.5
2010K3 6.3 5.5 7.3
2010K4 5.3 4.4 6.4
2011K1 5.6 5.1 6.1
2011K2 4.4 3.9 4.9
2011K3 5.2 4.4 6.3
2011K4 5.5 4.8 6.3
2012K1 5.8 5.5 6.2
2012K2 5.2 4.5 6
2012K3 5.3 4.1 6.7
2012K4 6 4.4 8
2013K1 6.4 4.8 8.2
2013K2 5.7 4.5 7.3
2013K3 5 3.4 7.1
2013K4 5.2 3.6 7.1
2014K1 5 3.7 6.6
2014K2 4.3 2.9 5.9
2014K3 5.3 3.8 7.2
2014K4 4.9 3.1 7.4
2015K1 5.4 3.7 7.3
2015K2 5.2 3.8 6.8
2015K3 4.8 3.4 6.6
2015K4 5.5 4.5 6.8
2016K1 6.4 5.2 7.7
2016K2 5.3 4.2 6.5
2016K3 4.5 4.1 5
2016K4 5 4.3 5.8
2017K1 5.7 5.1 6.3
2017K2 5.2 4.1 6.5
2017K3 6.1 4.8 7.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 10 7.6 22.6 32 1.1 1.2 4.2 3.3
2008 10.7 8 22 34.1 1 2.2 2.8 2
2009 11.2 7.5 21.8 31.7 1.2 2.1 4.2 2.8
2010 10.8 7.3 17.7 33.2 1.2 1.5 4.6 2.7
2011 10.4 7.9 19.7 34 0.7 1.9 4.4 2.4
2012 10.5 8.1 19.5 37.3 0.7 1.6 4.2 2.9
2013 9.8 7.4 19.3 36.2 0.8 1.5 4.5 3.1
2014 11 7.5 19.1 36.8 1.3 1.6 4.2 3
2015 10.9 7.2 19.9 35.3 1.9 1.8 4.5 2.7
2016 9.7 6.9 20.1 34.2 2.9 1.9 4.2 2.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.