3595_1127
3595_1127
kommunefakta
2018-02-18T01:58:00.000Z
no
Randaberg kommune

Kommunefakta

Randaberg - 1127 (Rogaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 10 977 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 375 379
5-9 år 391 369
10-14 år 392 389
15-19 år 439 362
20-24 år 418 350
25-29 år 338 315
30-34 år 336 346
35-39 år 374 338
40-44 år 344 374
45-49 år 443 425
50-54 år 392 360
55-59 år 344 298
60-64 år 265 251
65-69 år 219 211
70-74 år 179 220
75-79 år 121 157
80-84 år 93 108
85-89 år 47 53
90-94 år 9 35
95-99 år 4 10
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 26 50 280 60 99 56 41 8 8 11
2017 28 43 248 59 122 54 36 6 9 12

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Randaberg
Selveier 81.9
Andels- / aksjeeier 2.4
Leier 15.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Randaberg
Jordbruk, skogbruk og fiske 86
Sekundærnæringer 1466
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1908
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 255
Undervisning 349
Helse- og sosialtjenester 1045
Personlig tjenesteyting 186

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 180000 422000 559000 291000
2006 193000 429000 600000 309000
2007 211000 472000 656000 329000
2008 231000 500000 716000 357000
2009 241000 516000 732000 365000
2010 241000 527000 750000 373000
2011 259000 563000 786000 379000
2012 270000 594000 823000 381000
2013 275000 623000 869000 410000
2014 288000 651000 898000 435000
2015 290000 654000 897000 446000
2016 284000 651000 884000 439000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Randaberg
Grunnskolenivå 2228
Videregående skole-nivå 3410
Universitets- og høgskolenivå kort 1862
Universitets- og høgskolenivå lang 636
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 45

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Randaberg
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 11.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 3.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 7.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 32.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 7.2

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.6 3.2 6.5
2010K3 5.4 4 7.4
2010K4 5.3 3.6 7.4
2011K1 5.4 3.7 7.5
2011K2 4.7 3.1 6.8
2011K3 4.6 3.1 6.6
2011K4 4.4 2.9 6.4
2012K1 4.5 3.2 6.2
2012K2 4.3 3.1 5.8
2012K3 4.3 3.2 5.6
2012K4 4.5 3.2 6.2
2013K1 4.7 3.3 6.5
2013K2 3.9 2.6 5.8
2013K3 3.7 2.7 5.1
2013K4 4.2 2.8 5.9
2014K1 4.4 2.9 6.3
2014K2 4.2 2.8 6.1
2014K3 4.4 3.1 6.3
2014K4 4.5 3 6.5
2015K1 4.8 3.3 6.8
2015K2 4.3 2.9 6.2
2015K3 4.7 3.6 6.1
2015K4 4.7 3.3 6.4
2016K1 5 3.5 6.8
2016K2 5 3.7 6.7
2016K3 5 3.2 7.2
2016K4 5.1 3.3 7.2
2017K1 5.6 3.7 7.9
2017K2 5 3.3 7.1
2017K3 4.9 3.4 6.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.2 12.8 27.3 25.4 2.9 2.5 4.3 3.4
2008 7 14.1 27 26.4 2.7 2.6 4.3 3.8
2009 6.5 14.7 24.4 27 3.5 2.1 4 3.6
2010 5.8 14.6 25 27.2 3.6 2.4 3.7 3.9
2011 7 14.4 24.4 26.8 3.9 2.8 3.2 4
2012 6.4 15 24.2 26.8 4.3 3.4 3.6 4.1
2013 6.3 14.4 23.5 27.6 3.9 3.7 3.7 3.8
2014 5.8 14.9 22.7 28.2 4.2 4 3.7 3.9
2015 5.7 14.1 21.9 25.4 4.7 5.9 4 5.4
2016 5.6 14 22.3 27.3 5.2 5.2 3.8 4.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.