3595_0128
3595_0128
kommunefakta
2018-02-18T02:11:00.000Z
no
Rakkestad kommune

Kommunefakta

Rakkestad - 0128 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 8 224 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 229 225
5-9 år 234 227
10-14 år 272 250
15-19 år 266 256
20-24 år 220 231
25-29 år 232 216
30-34 år 233 233
35-39 år 296 232
40-44 år 283 262
45-49 år 310 267
50-54 år 270 276
55-59 år 294 283
60-64 år 259 263
65-69 år 274 244
70-74 år 201 196
75-79 år 86 142
80-84 år 83 113
85-89 år 48 89
90-94 år 22 43
95-99 år 2 9
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 49 134 195 33 18 53 31 94 6 5
2017 46 143 204 29 18 52 32 105 8 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Rakkestad
Selveier 77.2
Andels- / aksjeeier 6.4
Leier 16.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Rakkestad
Jordbruk, skogbruk og fiske 233
Sekundærnæringer 996
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1209
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 176
Undervisning 244
Helse- og sosialtjenester 751
Personlig tjenesteyting 200

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 163000 363000 477000 264000
2006 173000 384000 496000 274000
2007 190000 412000 534000 295000
2008 204000 450000 579000 324000
2009 206000 453000 585000 335000
2010 215000 471000 602000 346000
2011 223000 500000 620000 346000
2012 233000 531000 637000 345000
2013 242000 553000 656000 344000
2014 250000 569000 678000 355000
2015 258000 577000 700000 349000
2016 264000 586000 713000 369000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Rakkestad
Grunnskolenivå 2354
Videregående skole-nivå 2921
Universitets- og høgskolenivå kort 996
Universitets- og høgskolenivå lang 197
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 51

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Rakkestad
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8.8
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 13.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 8.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 6.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 5
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 23.1

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.1 4.8 7.7
2010K3 6.8 5.7 8.1
2010K4 6.1 4.9 7.6
2011K1 6.7 5.7 7.9
2011K2 5.9 4.6 7.5
2011K3 5.9 4.9 7.2
2011K4 5.6 5 6.2
2012K1 6.4 5.7 7.3
2012K2 5.8 4.2 8
2012K3 6.4 4.7 8.7
2012K4 7.2 5.1 9.9
2013K1 7 5 9.5
2013K2 5.8 4.1 8.1
2013K3 6.9 5.3 8.9
2013K4 6.3 4.8 8.2
2014K1 6 5.1 7.3
2014K2 5.8 5.4 6.4
2014K3 5.8 5.1 6.6
2014K4 6.2 5.3 7.3
2015K1 6.8 5.8 8
2015K2 5.8 5.1 6.6
2015K3 5.9 5.5 6.3
2015K4 5.8 4.9 7
2016K1 6.5 5.3 8
2016K2 6.1 5 7.5
2016K3 6.4 5.3 7.6
2016K4 6.2 5 7.6
2017K1 6.2 5.3 7.3
2017K2 5.8 4.8 7.1
2017K3 6.3 5.1 7.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 7.9 9.4 21.7 30.8 4.5 3.5 5.8 2.6
2008 7.8 10.1 20.6 31.8 4.6 4.2 5.7 2.4
2009 8.5 10.4 20.5 30.5 5 4.3 5.9 2.6
2010 8.2 10.1 21.5 31.1 4.7 4.1 5.7 2.3
2011 5.8 8.8 21.8 32.7 4.5 4.5 5.8 2.9
2012 5.9 8.9 20.5 35.1 4.7 4.7 5.4 3.2
2013 5.3 9 20.3 35.7 4.8 4.4 5.3 2.8
2014 5.2 9.6 20.9 38.3 4 3.9 5.2 3
2015 5.2 9.5 21 35.6 4 4.5 5.1 2.6
2016 5.3 9.5 21.1 35.4 4.5 5.8 4.7 2.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.