3595_0228
3595_0228
kommunefakta
2018-02-18T02:17:00.000Z
no
Rælingen kommune

Kommunefakta

Rælingen - 0228 (Akershus)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 17 853 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 600 598
5-9 år 678 601
10-14 år 591 522
15-19 år 535 517
20-24 år 499 445
25-29 år 591 591
30-34 år 641 660
35-39 år 675 623
40-44 år 696 715
45-49 år 727 624
50-54 år 609 640
55-59 år 511 514
60-64 år 463 451
65-69 år 392 415
70-74 år 339 387
75-79 år 197 211
80-84 år 114 150
85-89 år 59 84
90-94 år 15 40
95-99 år 5 5
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 164 114 481 82 106 75 77 160 332 343
2017 172 138 469 85 139 80 74 163 347 343

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Rælingen
Selveier 65.9
Andels- / aksjeeier 23.6
Leier 10.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Rælingen
Jordbruk, skogbruk og fiske 27
Sekundærnæringer 1322
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4489
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 663
Undervisning 601
Helse- og sosialtjenester 1755
Personlig tjenesteyting 330

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 211000 431000 537000 303000
2006 219000 450000 565000 319000
2007 236000 485000 604000 331000
2008 253000 529000 650000 347000
2009 255000 532000 654000 360000
2010 255000 547000 673000 368000
2011 264000 566000 711000 383000
2012 272000 594000 736000 395000
2013 286000 610000 764000 397000
2014 293000 624000 786000 405000
2015 303000 648000 799000 419000
2016 310000 657000 816000 428000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Rælingen
Grunnskolenivå 3811
Videregående skole-nivå 5347
Universitets- og høgskolenivå kort 3231
Universitets- og høgskolenivå lang 1081
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 104

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Rælingen
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 11.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern -0.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 4.8
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 32.1
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.2
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 12.9

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,5 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.6 3.9 7.5
2010K3 6 4.5 7.7
2010K4 5.9 4.5 7.5
2011K1 6 4.4 7.8
2011K2 5.7 4.1 7.5
2011K3 5.3 4 6.9
2011K4 5.4 4 7.1
2012K1 5.3 4.2 6.7
2012K2 4.8 3.4 6.6
2012K3 5.1 3.8 6.6
2012K4 5.6 3.9 7.6
2013K1 5.9 4.4 7.6
2013K2 5.1 3.8 6.6
2013K3 5.1 4.1 6.3
2013K4 5.3 4 6.9
2014K1 5.5 4 7.3
2014K2 5.2 3.6 7.1
2014K3 5.5 4 7.2
2014K4 5.3 3.5 7.6
2015K1 5.7 3.9 7.8
2015K2 5.2 3.3 7.3
2015K3 5.2 3.9 6.8
2015K4 5.5 4.1 7.1
2016K1 5.1 3.6 6.8
2016K2 4.8 3.4 6.4
2016K3 4.9 3.7 6.3
2016K4 5.2 3.9 6.7
2017K1 5.3 3.9 6.8
2017K2 5.4 4 7
2017K3 5.5 4.4 6.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.9 13.1 23.6 27.5 4.7 2.2 5.4 2.6
2008 8.4 15.1 21.9 27.3 4.1 2.4 9 2.6
2009 9.9 15.5 20.9 26.5 5.1 2.2 7.1 2.5
2010 9.2 15.3 21.3 25.4 5.5 2.3 7.5 2.5
2011 9.4 16.8 20.2 25.8 6 2.5 6.7 2.5
2012 9.4 16 19.9 27.9 5.8 2.6 5.6 2.6
2013 9.8 16.1 20.1 28 5.7 2.7 4.6 2.6
2014 9.1 16.1 20.2 28.2 5.4 2.6 4.2 2.8
2015 9.3 15.9 20.8 27.7 5.4 2.5 4 2.7
2016 8.9 15.7 21.3 28.7 5.8 2.5 3.8 2.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.