3595_1260
3595_1260
kommunefakta
2018-02-21T17:44:00.000Z
no
Radøy kommune

Kommunefakta

Radøy - 1260 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 143 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 152 168
5-9 år 171 145
10-14 år 152 151
15-19 år 169 172
20-24 år 173 154
25-29 år 166 131
30-34 år 175 139
35-39 år 174 153
40-44 år 165 168
45-49 år 200 172
50-54 år 182 145
55-59 år 160 153
60-64 år 170 155
65-69 år 165 139
70-74 år 124 101
75-79 år 70 76
80-84 år 52 71
85-89 år 25 41
90-94 år 8 24
95-99 år 2 14
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 4 99 194 32 45 0 10 0 0 0
2017 4 94 198 33 53 0 11 3 0 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Radøy
Selveier 83.4
Andels- / aksjeeier 0
Leier 16.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Radøy
Jordbruk, skogbruk og fiske 103
Sekundærnæringer 753
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 716
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 99
Undervisning 172
Helse- og sosialtjenester 530
Personlig tjenesteyting 57

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 155000 362000 500000 278000
2006 165000 382000 528000 287000
2007 180000 405000 560000 300000
2008 195000 443000 611000 331000
2009 205000 453000 622000 333000
2010 209000 468000 636000 345000
2011 221000 511000 665000 368000
2012 234000 522000 701000 384000
2013 245000 546000 724000 390000
2014 262000 568000 733000 402000
2015 256000 568000 738000 383000
2016 267000 569000 754000 391000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Radøy
Grunnskolenivå 1245
Videregående skole-nivå 1936
Universitets- og høgskolenivå kort 647
Universitets- og høgskolenivå lang 138
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 26

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Radøy
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8.5
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 15.1
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 4.3
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 9.7
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 15.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 20.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 1.6

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 6.4 5.6 7.3
2010K3 6.5 5.7 7.5
2010K4 6.3 5.4 7.4
2011K1 7.2 6 8.9
2011K2 7 5.9 8.5
2011K3 6.8 5.8 8.2
2011K4 7.1 5.5 9.2
2012K1 7.8 5.6 10.9
2012K2 6.6 5.4 8.2
2012K3 7.4 6.2 9
2012K4 7.1 5.9 8.9
2013K1 7.4 6.3 8.8
2013K2 5.8 4.7 7.4
2013K3 6.3 5.6 7.4
2013K4 6.9 5.8 8.6
2014K1 6.7 5.6 8.2
2014K2 6.7 5.3 8.7
2014K3 7.5 6.2 9.4
2014K4 8 6.5 10.2
2015K1 8.6 7.1 10.7
2015K2 7 6.2 8.1
2015K3 7.3 7 7.8
2015K4 6.8 6.1 7.8
2016K1 6.8 5.9 8
2016K2 6.6 5.7 7.9
2016K3 6.5 5.6 7.7
2016K4 7.3 6.4 8.6
2017K1 7.6 6.5 8.9
2017K2 7.2 6.1 8.7
2017K3 7.8 6.9 8.9

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 8.5 8.9 23.5 35.4 3.7 3.4 2.1 2.5
2008 7.9 9 22.4 35.8 3.3 3.5 2.1 2.6
2009 8 8.8 23 36.4 3.1 4.2 2.1 2.5
2010 7.6 9.2 23.2 36.4 3.2 4 2.3 2.5
2011 7.6 10.8 22.3 35.3 3.1 3.8 2.1 2.7
2012 6.9 11.8 22.2 39.4 3.2 3.8 2.1 2.9
2013 7.1 11.7 21.5 36.7 3.3 3.5 2.2 2.8
2014 7 12.5 21.4 37.9 3.9 3 1.9 2.8
2015 6.6 11.9 21.2 34.4 4.2 2.8 2 3.3
2016 7.1 13.1 21.3 34.6 5.1 2.8 2 3.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.