3595_1259
3595_1259
kommunefakta
2018-02-21T17:54:00.000Z
no
Øygarden kommune

Kommunefakta

Øygarden - 1259 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 878 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 175 166
5-9 år 188 178
10-14 år 156 161
15-19 år 175 170
20-24 år 155 131
25-29 år 153 139
30-34 år 179 145
35-39 år 159 161
40-44 år 162 147
45-49 år 168 155
50-54 år 159 153
55-59 år 156 150
60-64 år 148 129
65-69 år 164 129
70-74 år 100 83
75-79 år 51 61
80-84 år 48 42
85-89 år 18 43
90-94 år 13 34
95-99 år 2 6
100 år eller eldre 1 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 6 25 96 47 68 58 38 0 3 0
2017 10 24 91 50 73 54 37 0 3 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Øygarden
Selveier 87.2
Andels- / aksjeeier 0
Leier 12.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Øygarden
Jordbruk, skogbruk og fiske 71
Sekundærnæringer 666
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 687
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 100
Undervisning 149
Helse- og sosialtjenester 434
Personlig tjenesteyting 72

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 155000 367000 522000 302000
2006 179000 400000 553000 303000
2007 199000 452000 613000 323000
2008 214000 480000 642000 338000
2009 227000 483000 657000 351000
2010 235000 497000 672000 348000
2011 240000 519000 711000 363000
2012 248000 548000 742000 364000
2013 261000 575000 762000 389000
2014 273000 595000 779000 393000
2015 285000 582000 784000 406000
2016 285000 604000 787000 396000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Øygarden
Grunnskolenivå 1419
Videregående skole-nivå 1606
Universitets- og høgskolenivå kort 573
Universitets- og høgskolenivå lang 104
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 20

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Øygarden
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 24.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 1.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 19.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 4.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0.8

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 5.7 4.9 6.9
2010K3 6.4 4.9 8.5
2010K4 6.7 5.8 7.8
2011K1 7 6.2 8
2011K2 6.6 6.1 7.2
2011K3 6.8 6.2 7.7
2011K4 5.8 4.7 7.3
2012K1 5.8 4.6 7.4
2012K2 5.4 4.1 7.1
2012K3 6 5.5 6.8
2012K4 6.3 5.7 7.1
2013K1 6.6 5.5 8.2
2013K2 5.9 4.4 8
2013K3 6 5 7.5
2013K4 6 5 7.3
2014K1 6.4 4.8 8.7
2014K2 6.2 4.1 9.1
2014K3 7.1 5.6 9.2
2014K4 7.5 5.6 10.2
2015K1 7.1 4.8 10.1
2015K2 6.7 4.3 10
2015K3 6.6 4.6 9.2
2015K4 7.1 5.1 9.7
2016K1 6.8 4.6 9.6
2016K2 7.4 5.1 10.4
2016K3 7.4 5.2 10.3
2016K4 6.5 4.5 9.1
2017K1 6.4 5.2 8.1
2017K2 6.6 5.5 8
2017K3 6.3 5.4 7.5

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 11.4 8.7 24.4 29.6 1.5 1.9 4.5 3.3
2008 18.7 8.9 20.2 28.6 1.7 1.2 4.3 3.7
2009 19.2 9.2 18.4 26.7 1.9 2.1 4.5 3
2010 13.1 11.6 22.6 27.7 2.5 2.5 3.4 3
2011 13.2 11.4 22 26 3.5 2.2 4.7 2.9
2012 13.2 12.1 21.8 27.7 4.1 2.2 5.4 3
2013 9.1 12.3 20.7 29 4.7 2.5 5.7 2.7
2014 8.8 12.4 20.2 29.8 5.4 2.4 7.1 2.9
2015 7.7 12.2 21.8 28.3 6.1 2 6 2.9
2016 8 11.6 20.9 29 6 2.5 5.8 4

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.