3595_1259
3595_1259
kommunefakta
2017-11-22T04:58:00.000Z
no
Øygarden kommune

Kommunefakta

Øygarden - 1259 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall [per 3. kvartal 2017]

4 878 innbyggere

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Ved å peke på hver søyle, kan du se antall personer i aldersgruppen, fordelt på menn og kvinner.
Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Folkemengde.

Aldersfordeling
Aldersfordeling
Menn Kvinner
0-4 år 175 166
5-9 år 188 178
10-14 år 156 161
15-19 år 175 170
20-24 år 155 131
25-29 år 153 139
30-34 år 179 145
35-39 år 159 161
40-44 år 162 147
45-49 år 168 155
50-54 år 159 153
55-59 år 156 150
60-64 år 148 129
65-69 år 164 129
70-74 år 100 83
75-79 år 51 61
80-84 år 48 42
85-89 år 18 43
90-94 år 13 34
95-99 år 2 6
100 år eller eldre 1 0

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land.
Du finner flere tall om dette temaet i statistkken Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 6 25 96 47 68 58 38 0 3 0
2017 10 24 91 50 73 54 37 0 3 0

Endringer i befolkningen

 • Fødte

  73 personer [per 2016]

  Antall barn født i kommunen siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Døde

  46 personer [per 2016]

  Antall dødsfall i siste tilgjengelige kalenderår. Kilden til tallet.

 • Nettoflytting

  35 personer [per 2016]

  Antall personer som har flyttet til kommunen minus antall personer som har flyttet ut av kommunen i siste tilgjengelige kalenderår. Man telles med enten man flytter til eller fra en annen kommune eller et annet land. Kilden til tallet.

 • Vekst i befolkningen siste kvartal

  -13 personer [per 3. kvartal 2017]

  Endring i antall personer som bor i kommunen i siste tilgjengelige kvartal. Kilden til tallet.

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Andels-/aksjeeiere er boligeiere gjennom borettslag og boligaksjeselskap. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Boforhold, registerbasert.

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.
Øygarden
Selveier 87.2
Andels- / aksjeeier 0
Leier 12.8

Arbeid og utdanning

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Registerbasert sysselsetting.

Hva innbyggerne arbeider med
Hva innbyggerne arbeider med
Øygarden
Jordbruk, skogbruk og fiske 71
Sekundærnæringer 666
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 687
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 100
Undervisning 149
Helse- og sosialtjenester 434
Personlig tjenesteyting 72

Figuren viser husholdningenes inntekt etter skatt for utvalgte inntektsgrupper. Tallene viser medianinntekten. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Inntekt og formuesstatistikk for husholdninger.

Inntekt etter skatt for husholdningene
Inntekt etter skatt for husholdningene
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 155000 367000 522000 302000
2006 179000 400000 553000 303000
2007 199000 452000 613000 323000
2008 214000 480000 642000 338000
2009 227000 483000 657000 351000
2010 235000 497000 672000 348000
2011 240000 519000 711000 363000
2012 248000 548000 742000 364000
2013 261000 575000 762000 389000
2014 273000 595000 779000 393000
2015 285000 582000 784000 406000
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over
Øygarden
Grunnskolenivå 1419
Videregående skole-nivå 1606
Universitets- og høgskolenivå kort 573
Universitets- og høgskolenivå lang 104
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 20

Barn og utdanning

Kultur

Netto utgifter til kultursektoren [per 2016]

4 072 kroner per innbygger

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Du finner mer om norske kommuners bruk av midler til kultur i statistikken Kulturtilbod.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.
Øygarden
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 4.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.4
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 24.5
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 1.6
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 19.7
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 4.9
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0.8

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

 • Menn

  80 år

 • Kvinner

  84,3 år

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Du finner flere tall om sykefravær i statistikken Sykefravær.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Legemeldt sykefravær for arbeidstakere
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K1 6.7 5.8 7.8
2010K2 5.7 4.9 6.9
2010K3 6.4 4.9 8.5
2010K4 6.7 5.8 7.8
2011K1 7 6.2 8
2011K2 6.6 6.1 7.2
2011K3 6.8 6.2 7.7
2011K4 5.8 4.7 7.3
2012K1 5.8 4.6 7.4
2012K2 5.4 4.1 7.1
2012K3 6 5.5 6.8
2012K4 6.3 5.7 7.1
2013K1 6.6 5.5 8.2
2013K2 5.9 4.4 8
2013K3 6 5 7.5
2013K4 6 5 7.3
2014K1 6.4 4.8 8.7
2014K2 6.2 4.1 9.1
2014K3 7.1 5.6 9.2
2014K4 7.5 5.6 10.2
2015K1 7.1 4.8 10.1
2015K2 6.7 4.3 10
2015K3 6.6 4.6 9.2
2015K4 7.1 5.1 9.7
2016K1 6.8 4.6 9.6
2016K2 7.4 5.1 10.4
2016K3 7.4 5.2 10.3
2016K4 6.5 4.5 9.1
2017K1 6.4 5.2 8.1
2017K2 6.6 5.5 8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Driftsresultat [per 2016]

9,4 %

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Figuren viser utviklingen av driftsutgiftene i kommunen etter område de siste ti årene.

Utgifter etter utvalgte områder
Utgifter etter utvalgte områder
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 11.4 8.7 24.4 29.6 1.5 1.9 4.5 3.3
2008 18.7 8.9 20.2 28.6 1.7 1.2 4.3 3.7
2009 19.2 9.2 18.4 26.7 1.9 2.1 4.5 3
2010 13.1 11.6 22.6 27.7 2.5 2.5 3.4 3
2011 13.2 11.4 22 26 3.5 2.2 4.7 2.9
2012 13.2 12.1 21.8 27.7 4.1 2.2 5.4 3
2013 9.1 12.3 20.7 29 4.7 2.5 5.7 2.7
2014 8.8 12.4 20.2 29.8 5.4 2.4 7.1 2.9
2015 7.7 12.2 21.8 28.3 6.1 2 6 2.9
2016 8 11.6 20.9 29 6 2.5 5.8 4

Finansielle nøkkeltall

 • Kommunens lånegjeld per innbygger

  61 565 NOK [per 2016]

  Det er her snakk om netto lånegjeld som er langsiktig gjeld, eksklusive pensjonsforpliktelser og fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. Tallet forteller hvor mye gjeld kommunen må betjene av egne driftsinntekter per innbygger. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsinntekter, det vil si de totale kommunale driftsinntektene som inkluderer alt fra skatteinntekter og rammetilskudd til alle typer salgs- og leieinntekter. Kilden til tallet.

 • Dette er brutto driftsutgifter per innbygger. Størrelsen kan sees på som en produktivitetsindikator og forteller hvor mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine. Kilden til tallet.

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.