3595_0301
3595_0301
kommunefakta
2018-01-21T08:41:00.000Z
no
Oslo kommune

Kommunefakta

Oslo - 0301 (Oslo)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 672 062 innbyggere per 3. kvartal 2017

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 22680 21056
5-9 år 19220 18432
10-14 år 16216 15864
15-19 år 15306 14978
20-24 år 21597 24348
25-29 år 34628 38048
30-34 år 35421 33455
35-39 år 29814 26836
40-44 år 26312 23175
45-49 år 23157 21071
50-54 år 20424 19040
55-59 år 17309 16932
60-64 år 14454 14978
65-69 år 12657 13319
70-74 år 10536 11511
75-79 år 5720 7298
80-84 år 3578 5572
85-89 år 2302 4549
90-94 år 1013 2687
95-99 år 201 897
100 år eller eldre 33 135

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Sverige Litauen Polen Tyskland Eritrea Somalia Filippinene Irak Pakistan Vietnam
2016 13696 3035 16521 3785 2937 14453 6091 8108 23017 6191
2017 13018 3057 16624 3813 3277 15137 6164 8215 23010 6276

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Oslo kommune
Selveier 42
Andels- / aksjeeier 32.7
Leier 25.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Oslo kommune
Jordbruk, skogbruk og fiske 455
Sekundærnæringer 31651
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 178817
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 27511
Undervisning 27782
Helse- og sosialtjenester 61218
Personlig tjenesteyting 20774

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Aleneboende Par uten barn Par med barn 0-17 år Enslig mor/far med barn 0-17 år
2005 200000 447000 543000 282000
2006 210000 469000 569000 293000
2007 226000 510000 614000 311000
2008 242000 549000 661000 331000
2009 247000 549000 667000 341000
2010 252000 561000 685000 350000
2011 262000 588000 714000 359000
2012 272000 613000 744000 367000
2013 284000 623000 768000 377000
2014 294000 647000 798000 390000
2015 299000 659000 819000 397000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Oslo kommune
Grunnskolenivå 112527
Videregående skole-nivå 147157
Universitets- og høgskolenivå kort 162411
Universitets- og høgskolenivå lang 107926
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 6397

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Oslo kommune
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 18.7
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 10.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 7.1
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 3.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 31.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 3.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 5.9

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere

Legemeldt sykefravær for arbeidstakere (prosent), etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og kvartal (u)
Begge kjønn Menn Kvinner
2010K2 4.7 3.5 6.1
2010K3 5.3 4.1 6.7
2010K4 5.1 3.7 6.7
2011K1 5.2 3.8 6.8
2011K2 4.9 3.5 6.4
2011K3 5.1 3.9 6.5
2011K4 4.7 3.4 6.3
2012K1 4.9 3.5 6.5
2012K2 4.5 3.2 6
2012K3 4.9 3.7 6.3
2012K4 4.9 3.6 6.5
2013K1 5.1 3.8 6.7
2013K2 4.5 3.3 5.8
2013K3 4.8 3.6 6.2
2013K4 4.6 3.4 6.1
2014K1 4.7 3.5 6.2
2014K2 4.5 3.2 5.9
2014K3 4.7 3.6 6
2014K4 4.6 3.3 6.1
2015K1 4.7 3.4 6.2
2015K2 4.2 3 5.5
2015K3 4.4 3.3 5.6
2015K4 4.4 3.1 5.7
2016K1 4.5 3.2 5.9
2016K2 4.2 2.9 5.5
2016K3 4.5 3.3 5.7
2016K4 4.5 3.2 5.8
2017K1 4.6 3.3 6
2017K2 4.2 3 5.5
2017K3 4.5 3.4 5.8

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern
2007 6.5 10.5 16.5 23.9 6.8 2.3 3.3 3.4
2008 7 10.8 15.7 23.5 6.6 2.1 3 3.1
2009 7.1 11.9 15.7 23.2 7 2.2 3.2 3.3
2010 6.9 12.5 16.8 24 7.2 2.3 3.4 4
2011 7.8 13 16.2 24.6 7.1 2.4 3.5 3.7
2012 8.6 12.5 14.7 25 6.8 2.3 3.3 3.3
2013 3.2 12.6 15 25.9 7.1 2.5 3.7 3.4
2014 3.1 12.9 15.3 26.2 7.4 2.4 3.8 3.3
2015 3.1 12.7 15.6 24.9 7.5 2.5 4.1 3.7
2016 3.2 12.8 15.8 24.6 7.5 2.5 4.4 3.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.